|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
poniedziałek, 11 kwiecień 2016 14:38

Komunikat Federacji ZZP PKP

Napisane przez

Komunikat Federacji ZZP PKP

W dniu 8 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Celem spotkania było przedstawienie stanu prac nad nowym prawem zamówień publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskich Kolei Państwowych.

Na spotkaniu był obecny przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. W toku dyskusji jaka wywiązała się podczas spotkania, podkreślano znaczenie tzw. klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Dostrzeżono, że zamawiający nie przywiązują wagi do tego zagadnienia upatrując w tej kwestii raczej potencjalny problem niż szanse na poprawę sytuacji osób świadczących pracę.

Wyjaśniając termin klauzul społecznych wskazać należy na art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiący, iż zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub Z kolei przepisy prawa wspólnotowego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE w art. 18 ust. 2 stanowią, że Państwa członkowskie podejmują stosowne środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, układach zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa socjalnego i Federacja we właściwym ukształtowaniu prawa zamówień publicznych upatruje szansy na poprawę warunków wykonywania pracy, stąd nasza obecność na tym spotkaniu.

Z tego też powodu wystosowaliśmy pismo do p. Małgorzaty Stręciwilk - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o objęcie szkoleniami także zamawiających sektora transportu kolejowego.