|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 05 listopad 2015 00:00

Apel do Was - pracowników PKP CARGO

Apel do Was, pracowników PKP CARGO. Nie bierzcie udziału w wyborach. Nie legitymizujcie tej farsy!

11 05 apel

Dział: Z ostatnich dni

Dzisiaj w Tarnowskich Górach przed siedzibą Śląskiego Zakładu PKP CARGO odbyła się pikieta, której celem było wyrażenie braku zgody związków zawodowych na przeniesienie pracowników z Tarnowskich Gór do Katowic. 

Naszym zdaniem działania takie mają na celu doprowadzenie do likwidacji tego zakładu pracy. W czasie pikiety,  w której brało udział kilkaset osób, w tym przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz, złożona została petycja adresowana do prezesa Adama Purwina. Liczymy, że otrzymamy na nią odpowiedź, acz ostatnie traktowanie strony społecznej przez Zarząd, które określić można brutalnie "traktowaniem z buta" - sprawia, że wątpimy. Dziękujemy Wam za liczny udział i wsparcie. Będziemy Was na bieżąco informowali o rozwoju wypadków.

 

Sz.P.
Adam Purwin
Prezes Zarządu
PKP CARGO S.A

 


PETYCJA


Niżej podpisane organizacje związkowe żądają zaprzestania dalszego niszczenia firmy z którą związani jesteśmy często przez całe zawodowe życie. W wyniku polityki prowadzonej przez obecny Zarząd, następuje niespotykany w dziejach PKP chaos i konflikty pomiędzy pracodawcą, a stroną społeczną. Obserwujemy odpływ wielu klientów, którzy współpracowali z PKP przez wiele lat. Pociągi oczekują na uruchomienie przez wiele dni, czasem tygodni. Szczytem absurdu są ostatnio przedstawione plany przenoszenia części pracowników PKP CARGO Śląskiego Zakładu Spółki z Tarnowskich Gór do Katowic. Obecnie użytkowane nieruchomości: budynek przy ul. Piłsudskiego 21, Dyspozytura Zakładu oraz pomieszczenia biurowe przy ul. Fabrycznej, zostały w kilku ubiegłych latach poddane gruntownemu remontowi. Spółka poniosła w związku z tymi remontami kilkumilionowe nakłady, dzięki którym warunki pracy uległy zdecydowanej poprawie. Przenoszenie w takim momencie pracowników do nowej lokalizacji w Katowicach, co w zdecydowany sposób pogorszy warunki pracy lub wręcz zmusi pracowników do rezygnacji z pracy, jest niezrozumiałe. Tym bardziej niezrozumiała jest motywacja Zarządu jeśli weźmiemy pod uwagę koszty najmu powierzchni biurowej. Z naszych obliczeń wynika, że koszty te w lokalizacji katowickiej są wielokrotnie wyższe niż w Tarnowskich Górach. Pytamy więc jakie są prawdziwe przyczyny tych zmian?
Żądamy wycofania się Zarządu PKP CARGO S.A. z szalonych planów alokacji pracowników, które niepotrzebnie powiększają koszty funkcjonowania spółki oraz utrudniają życie pracownikom.
Oświadczamy, że w przypadku braku realizacji naszych postulatów oraz otrzymania pisma potwierdzającego zamiar likwidacji miejsc pracy w Tarnowskich Górach, Rybniku i Opolu wystąpimy do Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego o zgodę na rozpoczęcie działań w ramach zakończonego kolejnego etapu sporu zbiorowego. Termin rozpoczęcia działań zostanie wyznaczony w najkrótszym przewidzianym w przepisach prawa terminie.

 

 

Do wiadomości:

Sz.P. Zenon Zemła
Dyrektor PKP CARGO S.A
Śląski Zakład Spółki

 

Pikieta TG 4

 

Pikieta TG 2

Pikieta TG 15

 

Dział: Z ostatnich dni

10 15 PikietaTarnowskieGory 2Nie mogąc pozostać obojętnym na planowane zmiany organizacyjneg w PKP CARGO, których efektem może być likwidacja miejsc pracy w Śląskim Zakładzie w Tarnowskich Górach, zostało ogłoszone pogotowie strajkowe.

W dniu 21 października w Tarnowskich Górach odbędzie się Pikieta oraz planowana jest konferencja prasowa Krajowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego.

Poniżej notatka ze spotkania z przedstawicielami pracodawcy w dniu 15 października:

 

10 15 PikietaTarnowskieGory 1

10 15 PikietaTarnowskieGory 3

Dział: Z ostatnich dni

Prezentujemy pismo do min. Marii Wasiak w sprawie niezgodnych naszym zdaniem prób zmian statusu spółki PKP CARGO SA,której celem jest odwołanie członków RN PKP CARGO.

09 23 pismo mir cargo-page-001

09 23 pismo mir cargo-page-002

Dział: Z ostatnich dni

Po mediacjach w PKP CARGO, które zakończyły się podpisaniem protokołu rozbiezności, prezes Adam Purwin wystosował list do "koleżanek i kolegów". No to odpowiedzieliśmy.

 

 

scan0164-page-001

 

scan0164-page-002

 

Treść listu poniżej:

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

realizując postanowienia Paktu Gwarancji Pracowniczych Zarząd PKP CARGO był gotów do negocjacji wysokości podwyżek z przedstawicielami strony społecznej. Z ubolewaniem stwierdzam, że takiej gotowości zabrakło niektórym liderom związkowym, którzy z dobrych tradycji konstruktywnego dialogu społecznego w PKP CARGO postanowili uczynić polityczną awanturę.

W poczuciu odpowiedzialności za perspektywy rozwoju PKP CARGO i stabilność Państwa miejsc pracy, Zarząd zaproponował podwyżki w wysokości 200 złotych brutto efektywnie na każdego pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz prawie 130 złotych brutto na każdego pracownika wynagradzanego wskaźnikowo. Pomimo gorszej sytuacji rynkowej, zaproponowane przez nas podwyżki były wyższe, niż podwyżki przyznane w roku ubiegłym.

Z przykrością informuję, że propozycja ta była wielokrotnie odrzucana przez związki zawodowe. Wobec tego Zarząd PKP CARGO podjął samodzielną decyzję o podwyżkach w takiej właśnie wysokości. Podwyżki te wejdą w życie od 1 lipca 2015 roku.

W trakcie trwającego w Spółce sporu zbiorowego organizacje związkowe zażądały ostatecznie podwyżek wynagrodzeń, których roczny koszt wyniósłby prawie 75 milionów złotych, czyli znacznie więcej, niż zysk netto Spółki za cały 2014 rok (61,3 mln zł). Chcielibyśmy w imieniu całego Zarządu PKP CARGO wyjaśnić, dlaczego spełnienie tego żądania jest niemożliwe.

Stałym i niezmiennym dążeniem Zarządu PKP CARGO jest dbanie o interes Spółki, rozumiany nie tylko jako wymierne efekty finansowe, ale również jako troska o miejsca pracy. Dlatego też wszystkie decyzje muszą być podejmowane z należytą ostrożnością i z uwzględnieniem ich długoterminowych konsekwencji.

PKP CARGO jest stabilnym podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jednakże działamy  na niezwykle wymagającym i konkurencyjnym rynku. Obsługa klientów z branż będących naszymi tradycyjnymi i kluczowymi partnerami, w tym przede wszystkim górnictwa, wymaga szczególnej rozwagi i ostrożności w zaciąganiu wieloletnich zobowiązań finansowych. Dlatego też obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, nie tylko na podstawie krótkoterminowej oceny sytuacji. Musimy brać pod uwagę także długofalowe interesy Spółki oraz jej pracowników, tak aby fundamenty rozwoju PKP CARGO w postaci Paktu Gwarancji Pracowniczych nie zostały zachwiane, a zawarte w nim gwarancje mogły być zrealizowane.

Doceniamy wysiłek wkładany przez każdego z pracowników PKP CARGO, który pozwala nam na utrzymanie silnej pozycji rynkowej i stabilnych udziałów na coraz trudniejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku przewozów kolejowych. Wszyscy musimy również pamiętać o tym, że na sytuację naszej Spółki wpływają zdarzenia i okoliczności od nas niezależne – wszyscy musimy być pewni, że jesteśmy na nie bardzo dobrze przygotowani.

Pamiętajmy także, że w ubiegłych latach pracownicy PKP CARGO uzyskali szereg uprawnień. Przyznane zostały wieloletnie gwarancje zatrudnienia, zapewniające Państwu stabilność pracy, a tym samym bezpieczeństwo dla Państwa rodzin. Ponadto, otrzymali Państwo udział w zyskach Spółki poprzez przyznanie akcji pracowniczych. Tym samym, systematyczny rozwój i wzrost wartości giełdowej Spółki, to również większa wartość premii prywatyzacyjnej, z której już w krótce będą mogli Państwo skorzystać.

Koszt powyższych świadczeń wyniósł ponad 200 milionów złotych. Pomimo tak znacznych zobowiązań, w latach 2011-14 pracownicy otrzymali trzy istotne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, których łączny koszt dla Spółki do 2015 roku wyniósł ponad 565 milionów złotych. Dzięki temu w ostatnich czterech latach średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w PKP CARGO wzrosło o prawie 500 złotych. Dodatkowo, w 2014 roku Zarząd zwiększył z 200 do 400 złotych gratyfikację dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza.

W Pakcie Gwarancji Pracowniczych ustalono obowiązek corocznego negocjowania ze związkami zawodowymi podwyżek wynagrodzeń. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich jego postanowień. Jednocześnie wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych ustaliliśmy w Pakcie, że  wysokość tych podwyżek powinna być uzależniona od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. W poprzednich latach udało nam się osiągnąć dobre wyniki, co pozwoliło także podnieść średnie wynagrodzenie. Jeśli Pakt ma spełniać swoją rolę i gwarantować pracownikom stabilne perspektywy zatrudnienia, taka sama zasada powinna nam przyświecać nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach.

Adam Purwin                                     
Prezes Zarządu PKP CARGO

Dariusz Browarek
Członek Zarządu PKP CARGO – Przedstawiciel Pracowników        

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 30 lipiec 2015 00:00

T R E Ś Ć dokumentów z #negocjacjewCARGO

pkp cargo logo

Zgodnie z obietnicą, przedkładamy Wam wszystkie dokumenty związane z protokołem rozbieżności oraz samym protokołem z mediacji.

Jednocześnie, jescze raz chcielibyśmy - Federacji ZZP PKP Stanisława Stolorza oraz zespołu negocjacyjnego Rady Branżowej CARGO składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich którzy wspierali nas podczas rozmów i tych którzy wzięli udział w pikiecie w dniu 30 lipca br.

 

 

PROTOKÓŁ Z MEDIACJI (7 stron)

SKM C3350150730145100-page-001

 

SKM C3350150730145100-page-002

SKM C3350150730145100-page-003

SKM C3350150730145100-page-004

SKM C3350150730145100-page-005

SKM C3350150730145100-page-006

SKM C3350150730145100-page-007

 

 

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI (2 strony)

 

SKM C3350150730145200-page-001

 

SKM C3350150730145200-page-002

Dział: Z ostatnich dni

Po 48 godzinach zakończyły się mediacje w PKP Cargo z udziałem mediatora pana premiera Longina Komołowskiego. 

Zakończyły się one protokołem rozbieżności, którego treść, kiedy tylko otrzymamy, zamieścimy tutaj.

Przede wszystkim chcemy podziękować za Wasze wsparcie. Za spotkanie przed siedzibą PKP CARGO. Mediacje się zakończyły. Teraz zaczynamy działania na zakładach.

Po raz pierwszy tak mocno relacjonowaliśmy to co się dzieje za pośrednictwem naszych kanałów informacyjnych: tak naszej strony, jak i facebooka ( www.facebook.com/fzzppkp ) i twittera (https://twitter.com/fzzk_pl ). Dzięki nim mogliście na bieżąco zapoznawać się z przebiegiem mediacji. Relacja obserwowana byla przez dziennikarzy, a także... zarząd PKP CARGO, który nam to nawet wytknął. Ale to akurat nobilitacja!

 

Fotografia z początku dzisiejszych rozmów z godziny 9.00:

07 30 CARGO 2

 

 

oraz ze spotkania przed siedzibą spółki

 

07 30 CARGO 1 

 

Dział: Z ostatnich dni

Pismo komitetu protestacyjno-strajkowego do pani premier Ewy Kopacz

WIN 20150729 151314 1

Dział: Z ostatnich dni

Koleżanki i Koledzy!

Komitet protestacyjno-strajkowy, który od 23 godzin prowadzi negocjacje z zarządem PKP CARGO SA w sprawie podwyżek, wystosował do Was apel.

Poniżej prezentujemy Wam jego treść

 

apel 1a

apel 2a

apel 3a

Dział: Z ostatnich dni