|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Dobra wiadomość dotarła wczoraj z PKP Cargo, gdzie organizacje związkowe negocjowały z zarządem porozumienie dotyczące wypłaty nagrody z okazji 15-lecia spółki PKP CARGO.

Pracownicy mogą otrzymać do 800 złotych. 600 na mocy wcozrajszego porozumienia oraz 200 z Zakładowego Ukłądu Zbiorowego Pracy.

Federację ZZK na spotkaniu reprezentowali: wiceprzewodniczący FZZK: Marian Kogut, przewodniczący Rady Branżowej PKP CARGO Krzysztof Czarnota oraz  jej wiceprzewodniczący: Tadeusz Tuma i Jarek Ślepaczuk.

Wypłata świadczenia nastąpi do 10 grudnia br.

Poniżej prezentujemy treść porozumienia

Porozumienie CARGO page 001

Dział: Z ostatnich dni
środa, 19 październik 2016 08:28

RB PKP CARGO

19 października odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP Cargo, które prowadził jej przewodniczący Krzysztof Czarnota.

Gośmi RB byli (w kolejności pojawienia się na sali) Zenon Kozendra, członek Zarządu z ramienia pracowników oraz Maciej Libiszewski prezes Zarządu PKP Cargo.

Omawiano bieżącą sytuację w spółce, możliwe perspektywy i wyzwania stojące w najbliższych miesiącach przed Cargo, w tym współpracy z Chinami.

Obszerna relacja w kolejnych "Naszych Sprawach".

10 19 cargo1 10 19 cargo2 10 19 cargo3

Dział: Rady Branżowe
środa, 22 czerwiec 2016 06:42

Rada Branżowa PKP CARGO - nowe kierownictwo

21 czerwca odbyło się posiedzenie wyborcze Rady Branżowej PKP CARGO. W wyniku burzliwych dyskusji oraz tajnych głosowań, wybrano jej nowe kierownictwo, w którym znaleźli się (w kolejności głosowań):

Krzysztof Czarnota, przewodniczący;

Jarosłąw Ślepaczuk, wiceprzewodniczący;

Tadeusz Tuma, wiceprzewodniczący;

Andrzej Gwóźdź, wiceprzewodniczący

 

Członkowie Rady Branżowej podziękowali dwóm dotychczasowym członkom RB za działalność w poprzedniej kadencji - kol. Elżbiecie Fedoruk, która nie zdecydowała się kandydować i kol. Marianowi Kogutowi, który na IX zjeździe został wybrany wiceprzewodniczącym Federacji ZZK.

Życzymy owocnej pracy!

06 22 cargo1

Dział: Rady Branżowe

Kolega Krzysztof Czarnota zostął w piątek po południu oficjalnie członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO. 

Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Wam za wsparcie, mobilizację i zebranie tak dużej liczby podpisów.

Wreszcie wraca mocne wsparcie pracownicze w Radzie Nadzorczej Cargo, bądźmy pewni, że Krzysztof będzie jak najlepiej reprezentował interesy Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w RN.

Jeszcze raz dziękujemy!

Dział: Z ostatnich dni
środa, 18 maj 2016 08:53

Co tam w Cargo?

Wiele się ostatnimi czasy mówiło o tym co wydarzy się w Cargo. Nowy zarząd, nowe perspektywy i zapowiedzi.

17 maja odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A oraz ponadzakładowych organizacji związkowych.

Zarząd Spółki reprezentowali : Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu, Jarosław Klasa – Członek Zarządu ds. operacyjnych, Grzegorz Fingas - członek zarządu ds. handlowych oraz Arkadiusz Olewnik – członek zarządu ds. finansowych.

Federację ZZK  w spotkaniu reprezentowali : Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP – kol. Marian Kogut oraz wiceprzewodniczący Rady Branżowej kol. Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota oraz Jarosław Ślepaczuk

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu, który przedstawił obecnym informację na temat wyników jakie osiągnęła spółka w I kwartale 2016 r. Ujemny wynik finansowy wynika w dużej mierze z opóźnień w inwestycjach infrastrukturalnych co przekłada się na to, że przewoźnicy towarowi transportują mniej kruszyw niż w zeszłym roku. Praca przewozowa spółki w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych w I kw. 2016 r. wyniosła 0,63 mld tkm co oznacza spadek aż o 34% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku.

Uzupełniając wypowiedź Prezesa Libiszewskiego – Jarosław Klasa i Grzegorz Fingas poinformowali, że PKP CARGO S.A prognozuje jednak wzrost zapotrzebowania na przewozy kruszyw, który nastąpi w czwartym kwartale kiedy ruszą duże inwestycje infrastrukturalne. Jeśli chodzi o prace na liniach kolejowych to szacunkowa długość modernizowanych odcinków w 2016 r. wyniesie 600 km a wydatki na inwestycje wyniosą wg prognoz spółki kilka mld zł. Członek Zarządu ds. handlowych dodał, że w ostatnich dniach Zarząd finalizuje podpisanie dwóch istotnych umów handlowych, jednakże na fakt iż formalnie procedura nie została zakończona w dniu dzisiejszym poprzestanie na ogólnej informacji.

W trakcie omawiania tego punktu uczestnicy wskazali na kilka problemów występujących w ostatnim czasie w Zakładach pracy: m.in. obcięciem funduszy na inwestycje i remonty, problemami z wdrożeniem nowej instrukcji CW 1, przeciążaniem składów pociągów, lokalizacjami siedzib COK-u.

W kolejnej części spotkania poruszona została kwestia przesłanych do konsultacji Centralom Związkowym ramowego Regulaminu Organizacyjnego.

Prezes Maciej Libiszewski na wstępie przypomniał, że w miesiącu marcu zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie, wynikiem którego jest m.in deklaracja do wdrożenia zarządzania obszarowego. W trakcie tworzenia zapisów projektu regulaminu autorzy starali się ograniczyć pośrednie szczeble zarządzania w spółce, umocnić kompetencje Dyrektorów Zakładu oraz uporządkować wiele kwestii, które dotychczas wydłużały proces podejmowania decyzji. Prezes zaznaczył, że jest świadomy faktu, iż nie wszystkie zmiany zostaną przyjęte z pełną akceptacją organizacji związkowych, dlatego też oczekuje wskazania uwag i wniosków do przesłanych dokumentów. Ewentualne wnioski zdaniem Prezesa powinny uwzględniać obecną sytuację finansową spółki oraz nie generować dodatkowych kosztów.

Reprezentanci organizacji ponadzakładowych, którzy podnosili kwestie związane z zapisami regulaminu prezentowali 2 różne poglądy na temat zapisów dotyczących połączenia Sekcji Przewozów i Eksploatacji. Zwolennicy połączenia wskazywali jako argument nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy dotychczasowymi Naczelnikami Sekcji Eksploatacji i Przewozów, możliwość skoordynowania pracy maszynisty, rewidenta taboru i ustawiacza.
Poruszono również istotną kwestię, że w tym samym czasie projekty regulaminów organizacyjnych zakładu otrzymały Zakładowe Organizacje Związkowe. Jednak materiały te nie zawierają załącznika dotyczącego sekcji, ich granic, liczebności i wielu innych istotnych informacji. Sytuacja ta wywołała interwencje wielu organizacji zakładowych i ogranicza możliwość wydania rzetelnej opinii do materiału.

Prezes Zarządu odnosząc się do tej kwestii poinformował, że materiały dotyczące sekcji zostaną uzupełnione przez Dyrektorów Zakładu i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Biura zostaną przesłane do konsultacji, a w chwili obecnej chciałby zająć się konsultacjami do szczebla Zakładu. 

Reprezentanci Związków oświadczyli, że w takiej sytuacji widzą potrzebę przeprowadzenia konsultacji z przewodniczącymi organizacji zakładowych i m.in. w tym temacie na dzień 23 maja 2016 r. została zwołana Rada Branżowa CARGO podczas, której bazie otrzymywanych opinii i wniosków wypracowanie zostanie jej stanowisko .

 

przygotował: Jarosław Ślepaczuk

Dział: Z ostatnich dni

Krzysztof Czarnota, złożył 3250 podpisów pod swoją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników w PKP CARGO.

Krzysztof "złapany" w drodze na IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP, tak komentuje tę liczbę - Jestem niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny za mobilizację naszego kolejarskiego środowiska. To nasz ogromny sukces! Bardzo dziękuję! Bądźcie pewni, że z całych sił będę reprezentował interes pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO.

 

Dział: Z ostatnich dni

FZZPPKP PKPCargo logo vertical male

 

Uchwałą Rady Nadzorczej PKP CARGO SA z dnia 30 marca br., zarządzono przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej spółki.
Kandydatem Federacji ZZP PKP jest KRZYSZTOF CZARNOTA 
ze Skarżyska Kamiennej, pracownik Zakładu Wschodniego PKP CARGO S.A. w Lublinie. 

Krzysztof Czarnota związany jest z PKP od blisko 40 lat. Przez 15 lat reprezentował i dbał o Wasz interes w Radzie Nadzorczej PKP CARGO SA. Działalność ta została przerwana we wrześniu ub. r., z chwilą wykluczenia z Rady Nadzorczej.
Teraz jest szansa, aby Krzysztof mógł kontynuować swoją pracę, być Waszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej. Żeby to zrobić, wystarczy podpisać listę poparcia.


Zwracamy się do Was, Drodzy Pracownicy zakładów i jednostek spółki PKP CARGO SA:
Złóżcie swój podpis pod kandydaturą
Krzysztofa Czarnoty
na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO SA
Podpisy zbieramy tylko do 20 kwietnia 2016 roku.

Liczymy na Was!

 

Do pobrania lista poparcia dla Krzysztofa Czarnoty w formacie .pdf 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 16 marzec 2016 08:30

Porozumienie w Cargo.Strajk odwołany

Wczoraj zawarto porozumienie  pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady Pracy PKP CARGO. Podczas spotkania Prezes Zarządu PKP CARGO S.A pan Maciej Libiszewski złożył deklarację, że wycofuje się z zaplanowanych przez poprzedni Zarząd Spółki działań mających na celu przemieszczenie pracowników z dotychczasowych siedzib w Tarnowskich Górach i Katowicach. Tym samym strajk zostaje odwołany.

Porozumienie zamyka tym samym trudny rozdział, w którym pracownicy wraz ze związkami zawodowymi podjęły walkę o utrzymanie miejsc pracy. Porozumienie, które niewątpliwie jest sukcesem wszystkich pracowników oraz tych związków zawodowych, które w sposób czynny podejmowały wszelkie działania statutowe nie było by możliwe bez dobrej woli obecnego Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A pana Macieja Libiszewskiego, zaangażowania liderów central związkowych i przewodniczących organizacji związkowych z zakładów, które udzieliły nam poparcia, czynnego wsparcia ze strony Posłów na Sejm RP - Andrzeja Adamczyka - obecnego Ministra, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego, Barbary Dziuk, pomocy ze strony samorządów powiatowego i gminnego. Wielkiej wsparcia ze swej strony udzieliły nam media - to właśnie Ich przekazy - Tygodnika Gwarek, Redakcji TG Stacji, Dziennika Zachodniego, Naszych Spraw, Wolnej Drogi, Tygodnika Solidarność, Radia Piekary, Rynku Kolejowego, Kuriera Kolejowego pozwoliły na rzetelne zobrazowanie opinii publicznej jak absurdalne i niekorzystne dla pracowników decyzje podejmował ówczesny Zarząd. Jestem przekonany, że takie zakończenie nie miało by miejsca gdyby nie Wasze wsparcie, udział w pikietach, odwaga w działaniu i wiara w pozytywne rozwiązanie trudnego tematu.

 

Dział: Z ostatnich dni

Poniżej prezentujemy Wam nasz komunikat w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w PKP CARGO

 

02 08 KomunikatCARGO page 001

02 08 KomunikatCARGO page 002

Dział: Z ostatnich dni

Gościem posiedzenia Rady Branżowej PKP Cargo, które odbyło się 13 stycznia był pełniący obowiązki prezesa zarządu PKP CARGO - Maciej Libiszewski. 

W spółce coraz bardziej dostrzegalny jest "silny przeciąg", który zmiótł już wielu dyrektorów, że wspomnimy tutaj Joannę Drozd - dyrektor działu pracowniczego. Jej miejsce zajęła Barbara Krupko.

Z wypowiedzi prezesa Libiszewskiego, który formalnie najpewniej zostanie nim do końca stycznia, wynika, że zamierza wprowadzić zupełnie inny model współpracy ze związakmi zawodowymi. Jak powiedział - zmiany zaczynają się od pracownika i na nim kończą, a wszelkie restrukturyzacje i optymalizacje przeprowadza się "z" i "dla" ludzi, a nie przeciwko nim. Jedną z najważniejszych deklaracji jest powrót do starej struktury organizacyjnej, każdy zakład otrzyma swojego dyrektora (nie jest jeszcze pewne czy liczba zakładów pozostanie bez zmian), jednak pewnym jest, że pionizacji już powiemy adieu! .

Relację z tego spotkania przeczytacie niebawem w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

01 13 cargo 4 01 13 cargo 5 01 13 cargo 2 01 13 cargo 3 01 13 cargo 6 01 13 cargo 7

Dział: Z ostatnich dni