|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

pkp cargo logoWczoraj popołudniu dział prasowy PKP CARGO przesłał komunikat prasowy nt. zgłoszenia sporu zbiorowego. Warto jest dostrzec z w nim tendencyjne zwroty, struktury tekstu, które jednoznacznie określają jaki stosunek ma spółka do ZZ. Nie trzeba długo myśleć, żeby domyśleć się jakie będą komentarze w mediach pod tą wiadomością.

Istotniejsze jest jednak co innego - po raz kolejny spółka grupy PKP uzurpuje sobie prawo do wyrażania opinii dotyczących zasadności - bądź nie - sporu zbiorowego. Przypominamy - od tego są inne instytucje.

 

 

 

Komunikat prasowy CARGO

     Zgodnie z obowiązującym prawem, 3 listopada 2014 roku PKP CARGO złożyło w Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi. Spór dotyczy głównie żądań płacowych przesłanych do Spółki w piśmie z dnia 30 października 2014 roku. Pozostałe postulaty organizacji związkowych dotyczące m.in. ustanowienia przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych w Grupie PKP CARGO, zgodnie z prawem nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego. Zarząd PKP CARGO zamierza prowadzić dalsze działania w najlepiej pojętym interesie pracowników, a więc gwarantując stabilność ekonomiczną spółki.
W poniedziałek 3 listopada br. w piśmie skierowanym do organizacji związkowych Zarząd PKP CARGO odmówił spełnienia ich postulatów i wszedł w spór zbiorowy. Spór dotyczy przede wszystkim postulatów płacowych, w tym m.in. wypłaty po 1000 zł na każdego zatrudnionego z okazji Święta Kolejarza. Zarząd PKP CARGO zaproponował jednocześnie spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego.
Pozostałe żądania związków zawodowych, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, ponieważ nie dotyczą kwestii ujętych w tej ustawie (m.in. warunków pracy i płacy). Żądania te obejmują m.in. ustanowienie przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek zależnych Grupy i wstrzymania zmian organizacyjnych w PKP CARGO. Zgodnie z prawem trwający spór zbiorowy jest obecnie w fazie rokowań. Jeśli rokowania nie doprowadzą do zakończenia sporu, może on być kontynuowany w ramach mediacji (z udziałem zewnętrznego mediatora), a dopiero w przypadku ewentualnego fiaska rokowań lub mediacji i po spełnieniu szeregu przesłanek ustawowych, może przekształcić się w legalny strajk.   
     W kwietniu tego roku w PKP CARGO zakończył się poprzedni spór zbiorowy, który trwał od czerwca 2013 roku. Na mocy zawartego wówczas porozumienia w sierpniu br. ponad 20 tys. pracowników otrzymało podwyżki oraz premie.
Dodatkowo, 95 proc. pracowników PKP CARGO obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku Paktu Gwarancji Pracowniczych. W myśl postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze i w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logoDzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji ZZP PKP z prezesem PKP Cargo - Adamem Purwinem.

Przedmiotem spotkania było pismo jakie Federacja wystosowała do prezesa w dniu 30 września br.

Stronę związkową reprezentowali: Elżbieta Fedoruk, Marian Kogut, Krzysztof Czarnota i Jarosław Ślepaczuk

Poniżej treść protokołu:

 

 

10 30 cargo 1

10 30 cargo 2

10 30 cargo 3

10 30 cargo 4

Dział: Z ostatnich dni

pkp cargo logo29 października odbyło się spotkanie ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem Adamem Purwinem, w związku z sytuacją w Zachodnim Zakładzie PKP Cargo. Poniżej prezentujemy jego treść:

 

 

 

10 30 Cargo 1

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 27 październik 2014 01:00

Dramat w Zachodnim Zakładzie Cargo - okupacja budynku

pkp cargo logoNiepokój społeczny w Zachodnim Zakładzie rozpoczął się od postępowania dyrektor zakładu Mirosławy Pietkiewicz, która nie reagowała na pisma związków zawodowych, łamiąc jednocześnie wzajemne zobowiązania. Związkowcy przekazali zatem na ręce prezesa PKP Cargo - Adama Purwina pismo, w którym domagali się podjęcia przez niego interwencji, a także wyznaczenia terminu spotkania, aby omówić sytuację w Zakładzie. Niestety i to pismo pozostało bez odpowiedzi. W związku z powyższym podjęto decyzję o okupacji i oflagowaniu budynku Zakładu. Rozpoczął się spór zbiorowy. Strona społeczna oczekuje spotkania z prezesem Purwinem w siedzibie zakładu, w którym pozostanie do spełnienia oczekiwań.

Związkowcy podkreślają, że nie mogą dłużej pozwalać na lekceważenie partnerów społecznych. O możliwych konsekwencjach niepodjęcia dialogu, Pracodawca był informowany. 

 

 

10 27 cargo 1

10 27 cargo 2

10 27 cargo 3

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 30 wrzesień 2014 00:00

Walczymy o wszystkich pracowników PKP Cargo

pkp cargo logoKolejarze nie chcą się dzielić!

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie zgadza się na dzielenie pracowników. Związek zawodowy uważa, że nie może poprzeć postulatów dzięki którym specjalne przywileje w PKP Cargo uzyskiwać będą tylko niektóre grupy zawodowe.

- Uważamy, że pracując ramię w ramię na kolei nie możemy walczyć tylko o prawa i przywileje dla niektórych grup zawodowych. Jako związek zawodowy walczymy o prawa pracownicze wszystkich kolejarzy, pracowników PKP Cargo - tłumaczy Marian Kogut, przewodniczący Rady Branżowej Cargo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Wszystko zaczęło się w połowie września, gdy związki zawodowe działające w PKP Cargo otrzymały od dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Joanny Drozd projekt Protokołu Dodatkowego nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że Cargo proponuje wprowadzenie zmian dotyczących maszynistów.
Zmiany, jak napisano w uzasadnieniu, mają polegać na: „Objęciu pracowników zatrudnionych na stanowisku „Maszynista instruktor” oraz „Maszynista stażysta” uprawnieniem do zryczałtowanej należności z tytułu wyjazdów służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę, będącej ekwiwalentem diet (…)”.
Z przesłanego uzasadnienia wynika, że „Objęcie pracowników zatrudnionych na wymienionych stanowiskach uprawnieniem do zryczałtowanej należności pozwoli na zmniejszenie uciążliwości związanej z rozliczaniem znacznej ilości delegacji przez pracowników i pracodawców oraz usprawnienie obsługi administracyjnej z tym związanej”.

Przedstawiciele Federacji tłumaczą, że obiema rękami popierają zmniejszenie biurokracji i wprowadzenie lepszych rozwiązań dla pracowników PKP Cargo. Chcą ich jednak dla wszystkich, a nie dla jednej grupy zawodowej.
- Nie może być tak, że pozytywne zmiany wprowadza się tylko dla jednej grupy zawodowej. Przecież łączy nas honor i więź zawodowa! - deklaruje Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. z ramienia Federacji.

Rada Branżowa Cargo Federacji ZZP PKP przyjęła 23 września stanowisko dotyczące Protokołu Dodatkowego nr 10 w którym odrzuciła projekt protokołu w proponowanej przez PKP Cargo wersji. Związek zadeklarował jednocześnie, że jest go gotów podpisać pod warunkiem wprowadzenie do niego ryczałtów także dla pracowników na innych stanowiskach, które funkcjonują w tabeli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP Cargo. Chodzi o zawody takie jak: Starszy rewident, rewident, starszy ustawiacz, ustawiacz, manewrowy, starszy odprawiacz pociągów, odprawiacz pociągów, operator handlowy.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PISMO DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA DIALOGU SPOŁECZNEGO W PKP CARGO Z 30 WRZEŚNIA 2014 R.:

cargo 1

cargo 2

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 17 lipiec 2014 00:00

Cargo "spionizowane" - Rada Branżowa

07 16 RB Cargo 04W dniu 16 lipca odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo. Obrady, jak zwykle poprowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady.
Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Spółce, w które ostatnimi czasy zaszło sporo zmian. Mam tutaj na myśli zarówno ograniczenie liczby zakładów z dziesięciu do siedmiu, jak i wprowadzenie nowej, pionowej struktury zarządzania spółką oraz sprzedaży przez właściciela (PKP SA) kolejnych akcji PKP Cargo.

Gośmi posiedzenia byli członkowie zarządu PKP Cargo, Wojciech Derda, ds. operacyjnych oraz Dariusz Browarek, przedstawiciel załogi w zarządzie.

Na początku spotkania, Krzysztof Czarnota, członek Rady Nadzorczej, poinformował zebranych o znanym już fakcie zbycia w połowie czerwca przez PKP SA 7.627.650 akcji PKP CARGO. Było to następstwem wygaśnięcia w dniu  28 kwietnia ograniczenia zbywalności akcji PKP Cargo, do którego w ramach oferty publicznej zobowiązał się główny akcjonariusz spółki PKP SA. Tym samym PKP SA straciło pakiet większościowy (50,02%) w Cargo i obecnie posiada 33,1%. Właściciel zapewnił sobie jednak pakiet kontrolny i żadna decyzja nie może odbyć się bez jego udziału. Jednocześnie PKP SA utrzymało uprawnienia zapewniające mu możliwość powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej.  Akcje sprzedawano po cenie 76,50 zł. za jedną. W wyniku sprzedaży PKP SA zarobiło 583 515 225 złotych. Suma ta, podobnie, jak zysk uzyskany z poprzedniej sprzedaży (1,6 mld zł.), PKP SA przeznaczy na spłatę swojego historycznego długu - łącznie udało się już spłacić 2,1 mld złotych. Zgodnie z Ustawą 87,5 mln złotych (tj. 15% wartości inwestycji) trafi do pracowników i byłych pracowników PKP za pośrednictwem Funduszu Własności Pracowniczej. Wspomnijmy, że na dzień 17 lipca wartość jednostki uczestnictwa wynosi 203,24 zł.

Najważniejsze kwestie dotyczyły przedstawienia i wytłumaczenia czemu służyć ma, wprowadzona 1 lipca pionizacja. Prezes Wojciech Derda przedstawił prezentację, mającą zilustrować nowe porządku. Jak mantra powtarzane były słowa „optymalizacja”, „lepsze wykorzystanie zasobów”, „zwiększenie efektywności”, „wzrost konkurencyjności” i w zasadzie do tych określeń sprowadzić można całe spotkanie.

Prezes Dariusz Browarek zaznaczył, że w spotkaniu ze stroną społeczną, które miało miejsce w dniu 2 lipca, zdecydowano o utworzeniu zespołu administracyjno-związkowego, którego celem będzie wykonanie audytu i zaproponowaniu zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jest to odpowiedź na oczekiwanie strony społecznej, która ma wiele uwag do zawartego ZUZP. Prezes Browarek zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, by jasno deklarować, których obszarów mogą dotyczyć zmiany. Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego wprowadzenia Paktu Dobrowolnych Odejść w Spółce. Zapewniono, że w związku z reorganizacją nikt z nie będzie zmuszony do szukania nowej pracy. Stąd też nie ma żadnych podstaw do wprowadzenia na pytanie dotyczące ewentualnego wprowadzenia PDO.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

07 16 RB Cargo 03 07 16 RB Cargo 05 07 16 RB Cargo 01 07 16 RB Cargo 02  07 16 RB Cargo 06

 

 

Dział: Z ostatnich dni

4 czerwca odbyło się spotkanie zarządu PKP CARGOWAG Sp. z o. o. ze związkami zawodowymi działającymi w Spółkach: PKP CARGOWAG, PKP CARGOLOK i PKP CARGO TABOR - KARSZNICE, dotyczące omówienia zagadnień organizacyjno-prawnych związanych z procesem powstawania nowej spółki PKP Cargo Tabor.

Jak przekazał zebranym prezes CARGOWAGU Artur Jeziorowski, powstanie "nowej/starej" spółki jest skutkiem strategii PKP Cargo oraz zapisów zawartych w prospekcie emisyjnym, w którym Spółka zobowiązała się do ograniczenia liczby zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach zależnych.

Od 1 lipca powstanie spółka PKP CARGO TABOR, która, jak powiedział Artur Kaczmarek, dyrektor biura ogranizacyjno-prawnego, tak naprawdę jest CARGOWAGiem ze zmienioną nazwą.

Z jakich elementów składać się będzie spółka?

- Oczywiście z CARGOWAGu, który - przypomnijmy, powstał w październiku ubiegłego roku w wyniku połączenia 8 spółek;

- z CARGOLOKu, który podobnie jak CARGOWAG powstał w październiku ubegiegłego roku w wyniku połączenia 2;

- z PKP CARGO TABOR - KARSZNICE, wydzielonej z PKP CARGO w grudniu 2009 roku.

A w jaki sposób powstanie spółka?

CARGOWAG przejmie w procesie konsolidacji KARSZNICE, natomiast CARGOLOK zostanie przez niego zakupiony. O konsolidacji przeczytać można tutaj.

Nowa spółka ma zacząć działać od 1 lipca pod nazwą PKP CARGO TABOR.

Dyrektor przekazał, że stronie społecznej nie przysługuje żadne prawo weta wobec procesu powstania nowego podmiotu. Stosowne dokumenty zostały już złożone w sądach.

Przedtawił także co do chwili obecnej zostało wykonane. 30 kwietnia 2014 roku podjęto uchwałę o powstaniu spółki, następnie Cargowag i Karsznice ustaliły warunki połączenia, zaakceptowane następnie 2 czerwca przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy.

-Jeśli wszystko będzie w porządku to od 1 lipca będziemy pracować w jednej spółce, powiedział Kaczmarek.

Przejście pracowników do nowej spółki odbędzie się bez aneksu umów, na podstawie artykułu 23 prim Kodeksu Pracy, tj. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Nie będzie także informowania każdego jednego pracownika o przejściu do nowych struktur, ponieważ "nie ma takiego obowiązku", powiedział Dyrektor. Stosowne informacje wiszą już w poszczególnych zakładach pracy.Była to odpowiedź na prośbę strony społecznej o wpisanie "dla świętego spokoju" respektowania przez nową spółkę PGP. Dyrektor Kaczmarek pozostał jednak nieugięty, przekazał, że prawo wystarczająco chroni w tym przypadku pracowników.

Prezes Jeziorowski zapewniał, że dla pracowników nie będzie żadnych zmian w dotychczasowej pracy. Zwrócił uwagę, że po 1 lipca w spółce będzie obowiązywać 11 systemów wynagradzania, które docelowo, po konsultacjach ze stroną społeczną, trzeba będzie połączyć w jeden spójny system. Rozpoczęcie rozmów na ten temat zapowiedział na sierpień.

Plan zatrudnienia także ma pozostać bez zmian.

Jakie są wg Zarządu główne przyczyny połączenia?

Poza wspomnianą deklaracją zawartą w strategii oraz prospekcie emisyjnym (zmniejszenie liczby zarządów oraz rad nadzorczych), chodzi także stworzenie struktury, która usprawni proces zarządzania spółką, a także komunikację między zakładami a centralą oraz zarządem spółki a zarządem właściciela, aby móc dynamicznie reagować na "zamiany w otoczeniu". Do połączenia przygotowywano się od dawna, tworząc podobne stanowiska w spółkach, które teraz zostaną połączone w jeden organ.

Prezes zapowiedział, że nie będzie przenosił pracowników do siedziby w Warszawie, i że obecna liczba warszawskich współpracowników jest dla niego wystarczająca.

Zwrócił także uwagę, że PKP CARGO wciąż pyta o możliwości obniżenia kosztów jednostkowych. Prezes zapowiedział, że podstawowym zadaniem będzie wzrost efektywności - nota bene to ostatnio bardzo nośne hasło w Cargo, podobnie, jak alokacja zasobów.
Na pytanie dotyczące inwestycji w nowej strukturze, prezes odpowiedział, że są one w tym roku bardzo ograniczone przez PKP CARGO.

 

Sprawie będziemy się przyglądać i w przypadku pojawienia się nowych informacji, zostaniecie o tym fakcie poinformowani.

 

 

Dział: Z ostatnich dni

05 28 CARGO 1

W środę 28 maja odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo.

Obrady prowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady. Za stołem prezydialnym zasiadiadła także dwójka wiceprzewodniczących: Elżbieta Fedoruk oraz Jarosław Ślepaczuk, a także Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w Spółce.

Gośmi spotkania byli członkowie Zarządu Spółki - prezes Adam Purwin, a także nowy Członek Zarządu, Dariusz Browarek, reprezentant pracowników w Zarządzie Spółki.

 

Obszerniejsza relacja z tego spotkania pojawi się w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

05 28 CARGO 3  05 28 CARGO 5  05 28 CARGO 7  05 28 CARGO 2  05 28 CARGO 6  05 28 CARGO 4

 

Dział: Z ostatnich dni

logo PKP logisticsNowa struktura spółki zakłada utworzenie trzech nowych zakładów: Centralnego (połączony Mazowiecko-Podlaski z Centralnym), Południowego (połączony Śląsko-Dąbrowski z Południowym) oraz Zachodniego (połączony Wielkopolski z Zachodniopomorskim). Oprócz nowych jednostek, w ramach przyjętej struktury spółki pozostaną następujące zakłady: Dolnośląski, Śląski, Wschodni oraz Północny. Dodatkowo, zmianie ulegną granice poszczególnych zakładów.


- Istotą podjęcia decyzji o zmianie struktury PKP CARGO była chęć lepszego wykorzystania potencjału poszczególnych zakładów. W tym celu łączymy jednostki mniejsze z silniejszymi biznesowo, jednak nadal będziemy korzystać z doświadczenia pracowników Szczecina, Łodzi czy Nowego Sącza. Finalizacja procesu łączenia zakładów pozwoli naszej spółce w jeszcze większym stopniu wykorzystać jej potencjał. Chcąc pozostać firmą konkurencyjną na tak wymagającym rynku, jakim jest rynek towarowych przewozów, stale musimy optymalizować naszą działalność – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. Rozwiązania, które sukcesywnie wdrażamy, w efekcie przekładają się na coraz lepszą jakość obsługi naszych klientów  – dodaje.


W związku z procesem konsolidacji, PKP CARGO nie ograniczy zatrudnienia w łączonych zakładach na stanowiskach odpowiedzialnych za podstawową działalność przewozową spółki. Ponad 90 proc. pracowników jest chronionych Paktem Gwarancji Pracowniczych, którego elementem są gwarancje zatrudnienia na okres przynajmniej 4 lat.


- Oprócz połączenia zakładów, co ułatwi codzienną pracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP CARGO, zmieniliśmy także granice tych zakładów. Zastosowaliśmy zasadę, że transport towarów na głównych szlakach powinien odbywać się na terenie maksymalnie dwóch zakładów – mówi Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO. 


Głównym założeniem podjęcia decyzji o przyjęciu nowej struktury PKP CARGO była potrzeba zwiększenia efektywności zarządzania spółką oraz możliwość bardziej efektywnego wykorzystania jej zasobów. Dlatego też, aby jeszcze w większym stopniu osiągnąć zakładane cele, PKP CARGO planuje realizację procesu pionizacji, który pozwoli usprawnić współpracę pomiędzy centralą oraz poszczególnymi zakładami. Konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie tego procesu właśnie się rozpoczęły. Pionizacja zakłada podporządkowanie części zadań realizowanych w Zakładach spółki centrali. Dzięki temu poprawi się obieg informacji i koordynacja działań PKP CARGO na polu biznesowym i operacyjnym.

 

Od siebie dodajmy, że restrukturyzacja trwa od 2008 roku, w sumie liczbę zakładaów zmniejszono z 42.

 

Nowa sturktura PKP Cargo

 

(materiał prasowy PKP CARGO SA)

 

Dział: Z ostatnich dni

ZEG 5965a mae24 kwietnia 2014 roku Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP został wybrany przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.  przedstawicielem Pracowników w Zarządzie Spółki.


Jest to zakończenie procesu rekrutacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w lutym br.

 

Po wyborze Dariusz Browarek powiedział: „Jestem usatysfakcjonowany z powodu  wyboru mojej osoby na to stanowisko. Cieszę się, że doceniono moje kwalifikacje oraz doświadczenie wyniesione z 35. lat służby w trakcji. Jednym z moich priorytetów będzie bycie łącznikiem między Zarządem a stroną społeczną. Chcę prowadzić taką politykę pracowniczą, aby zachować spokój społeczny oraz sprawić, by cele stawiane przez Zarząd spółki, tożsame były z celami pracowników”.

To ogromny sukces kol. Dariusza, ale nie byłby on możliwy bez Waszego poparcia i mobilizacji. Bardzo za nią dziękujemy! Takie podziękowania  wystosował  Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP w czasie posiedzenia Zarządu Głównego.

 

Dział: Z ostatnich dni