|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 17 lipiec 2014 00:00

Cargo "spionizowane" - Rada Branżowa

07 16 RB Cargo 04W dniu 16 lipca odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo. Obrady, jak zwykle poprowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady.
Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w Spółce, w które ostatnimi czasy zaszło sporo zmian. Mam tutaj na myśli zarówno ograniczenie liczby zakładów z dziesięciu do siedmiu, jak i wprowadzenie nowej, pionowej struktury zarządzania spółką oraz sprzedaży przez właściciela (PKP SA) kolejnych akcji PKP Cargo.

Gośmi posiedzenia byli członkowie zarządu PKP Cargo, Wojciech Derda, ds. operacyjnych oraz Dariusz Browarek, przedstawiciel załogi w zarządzie.

Na początku spotkania, Krzysztof Czarnota, członek Rady Nadzorczej, poinformował zebranych o znanym już fakcie zbycia w połowie czerwca przez PKP SA 7.627.650 akcji PKP CARGO. Było to następstwem wygaśnięcia w dniu  28 kwietnia ograniczenia zbywalności akcji PKP Cargo, do którego w ramach oferty publicznej zobowiązał się główny akcjonariusz spółki PKP SA. Tym samym PKP SA straciło pakiet większościowy (50,02%) w Cargo i obecnie posiada 33,1%. Właściciel zapewnił sobie jednak pakiet kontrolny i żadna decyzja nie może odbyć się bez jego udziału. Jednocześnie PKP SA utrzymało uprawnienia zapewniające mu możliwość powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej.  Akcje sprzedawano po cenie 76,50 zł. za jedną. W wyniku sprzedaży PKP SA zarobiło 583 515 225 złotych. Suma ta, podobnie, jak zysk uzyskany z poprzedniej sprzedaży (1,6 mld zł.), PKP SA przeznaczy na spłatę swojego historycznego długu - łącznie udało się już spłacić 2,1 mld złotych. Zgodnie z Ustawą 87,5 mln złotych (tj. 15% wartości inwestycji) trafi do pracowników i byłych pracowników PKP za pośrednictwem Funduszu Własności Pracowniczej. Wspomnijmy, że na dzień 17 lipca wartość jednostki uczestnictwa wynosi 203,24 zł.

Najważniejsze kwestie dotyczyły przedstawienia i wytłumaczenia czemu służyć ma, wprowadzona 1 lipca pionizacja. Prezes Wojciech Derda przedstawił prezentację, mającą zilustrować nowe porządku. Jak mantra powtarzane były słowa „optymalizacja”, „lepsze wykorzystanie zasobów”, „zwiększenie efektywności”, „wzrost konkurencyjności” i w zasadzie do tych określeń sprowadzić można całe spotkanie.

Prezes Dariusz Browarek zaznaczył, że w spotkaniu ze stroną społeczną, które miało miejsce w dniu 2 lipca, zdecydowano o utworzeniu zespołu administracyjno-związkowego, którego celem będzie wykonanie audytu i zaproponowaniu zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jest to odpowiedź na oczekiwanie strony społecznej, która ma wiele uwag do zawartego ZUZP. Prezes Browarek zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, by jasno deklarować, których obszarów mogą dotyczyć zmiany. Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego wprowadzenia Paktu Dobrowolnych Odejść w Spółce. Zapewniono, że w związku z reorganizacją nikt z nie będzie zmuszony do szukania nowej pracy. Stąd też nie ma żadnych podstaw do wprowadzenia na pytanie dotyczące ewentualnego wprowadzenia PDO.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

07 16 RB Cargo 03 07 16 RB Cargo 05 07 16 RB Cargo 01 07 16 RB Cargo 02  07 16 RB Cargo 06

 

 

Dział: Z ostatnich dni

4 czerwca odbyło się spotkanie zarządu PKP CARGOWAG Sp. z o. o. ze związkami zawodowymi działającymi w Spółkach: PKP CARGOWAG, PKP CARGOLOK i PKP CARGO TABOR - KARSZNICE, dotyczące omówienia zagadnień organizacyjno-prawnych związanych z procesem powstawania nowej spółki PKP Cargo Tabor.

Jak przekazał zebranym prezes CARGOWAGU Artur Jeziorowski, powstanie "nowej/starej" spółki jest skutkiem strategii PKP Cargo oraz zapisów zawartych w prospekcie emisyjnym, w którym Spółka zobowiązała się do ograniczenia liczby zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach zależnych.

Od 1 lipca powstanie spółka PKP CARGO TABOR, która, jak powiedział Artur Kaczmarek, dyrektor biura ogranizacyjno-prawnego, tak naprawdę jest CARGOWAGiem ze zmienioną nazwą.

Z jakich elementów składać się będzie spółka?

- Oczywiście z CARGOWAGu, który - przypomnijmy, powstał w październiku ubiegłego roku w wyniku połączenia 8 spółek;

- z CARGOLOKu, który podobnie jak CARGOWAG powstał w październiku ubegiegłego roku w wyniku połączenia 2;

- z PKP CARGO TABOR - KARSZNICE, wydzielonej z PKP CARGO w grudniu 2009 roku.

A w jaki sposób powstanie spółka?

CARGOWAG przejmie w procesie konsolidacji KARSZNICE, natomiast CARGOLOK zostanie przez niego zakupiony. O konsolidacji przeczytać można tutaj.

Nowa spółka ma zacząć działać od 1 lipca pod nazwą PKP CARGO TABOR.

Dyrektor przekazał, że stronie społecznej nie przysługuje żadne prawo weta wobec procesu powstania nowego podmiotu. Stosowne dokumenty zostały już złożone w sądach.

Przedtawił także co do chwili obecnej zostało wykonane. 30 kwietnia 2014 roku podjęto uchwałę o powstaniu spółki, następnie Cargowag i Karsznice ustaliły warunki połączenia, zaakceptowane następnie 2 czerwca przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy.

-Jeśli wszystko będzie w porządku to od 1 lipca będziemy pracować w jednej spółce, powiedział Kaczmarek.

Przejście pracowników do nowej spółki odbędzie się bez aneksu umów, na podstawie artykułu 23 prim Kodeksu Pracy, tj. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Nie będzie także informowania każdego jednego pracownika o przejściu do nowych struktur, ponieważ "nie ma takiego obowiązku", powiedział Dyrektor. Stosowne informacje wiszą już w poszczególnych zakładach pracy.Była to odpowiedź na prośbę strony społecznej o wpisanie "dla świętego spokoju" respektowania przez nową spółkę PGP. Dyrektor Kaczmarek pozostał jednak nieugięty, przekazał, że prawo wystarczająco chroni w tym przypadku pracowników.

Prezes Jeziorowski zapewniał, że dla pracowników nie będzie żadnych zmian w dotychczasowej pracy. Zwrócił uwagę, że po 1 lipca w spółce będzie obowiązywać 11 systemów wynagradzania, które docelowo, po konsultacjach ze stroną społeczną, trzeba będzie połączyć w jeden spójny system. Rozpoczęcie rozmów na ten temat zapowiedział na sierpień.

Plan zatrudnienia także ma pozostać bez zmian.

Jakie są wg Zarządu główne przyczyny połączenia?

Poza wspomnianą deklaracją zawartą w strategii oraz prospekcie emisyjnym (zmniejszenie liczby zarządów oraz rad nadzorczych), chodzi także stworzenie struktury, która usprawni proces zarządzania spółką, a także komunikację między zakładami a centralą oraz zarządem spółki a zarządem właściciela, aby móc dynamicznie reagować na "zamiany w otoczeniu". Do połączenia przygotowywano się od dawna, tworząc podobne stanowiska w spółkach, które teraz zostaną połączone w jeden organ.

Prezes zapowiedział, że nie będzie przenosił pracowników do siedziby w Warszawie, i że obecna liczba warszawskich współpracowników jest dla niego wystarczająca.

Zwrócił także uwagę, że PKP CARGO wciąż pyta o możliwości obniżenia kosztów jednostkowych. Prezes zapowiedział, że podstawowym zadaniem będzie wzrost efektywności - nota bene to ostatnio bardzo nośne hasło w Cargo, podobnie, jak alokacja zasobów.
Na pytanie dotyczące inwestycji w nowej strukturze, prezes odpowiedział, że są one w tym roku bardzo ograniczone przez PKP CARGO.

 

Sprawie będziemy się przyglądać i w przypadku pojawienia się nowych informacji, zostaniecie o tym fakcie poinformowani.

 

 

Dział: Z ostatnich dni

05 28 CARGO 1

W środę 28 maja odbyła się Rada Branżowa PKP Cargo.

Obrady prowadził Marian Kogut, przewodniczący Rady. Za stołem prezydialnym zasiadiadła także dwójka wiceprzewodniczących: Elżbieta Fedoruk oraz Jarosław Ślepaczuk, a także Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Cargo.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w Spółce.

Gośmi spotkania byli członkowie Zarządu Spółki - prezes Adam Purwin, a także nowy Członek Zarządu, Dariusz Browarek, reprezentant pracowników w Zarządzie Spółki.

 

Obszerniejsza relacja z tego spotkania pojawi się w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

05 28 CARGO 3  05 28 CARGO 5  05 28 CARGO 7  05 28 CARGO 2  05 28 CARGO 6  05 28 CARGO 4

 

Dział: Z ostatnich dni

logo PKP logisticsNowa struktura spółki zakłada utworzenie trzech nowych zakładów: Centralnego (połączony Mazowiecko-Podlaski z Centralnym), Południowego (połączony Śląsko-Dąbrowski z Południowym) oraz Zachodniego (połączony Wielkopolski z Zachodniopomorskim). Oprócz nowych jednostek, w ramach przyjętej struktury spółki pozostaną następujące zakłady: Dolnośląski, Śląski, Wschodni oraz Północny. Dodatkowo, zmianie ulegną granice poszczególnych zakładów.


- Istotą podjęcia decyzji o zmianie struktury PKP CARGO była chęć lepszego wykorzystania potencjału poszczególnych zakładów. W tym celu łączymy jednostki mniejsze z silniejszymi biznesowo, jednak nadal będziemy korzystać z doświadczenia pracowników Szczecina, Łodzi czy Nowego Sącza. Finalizacja procesu łączenia zakładów pozwoli naszej spółce w jeszcze większym stopniu wykorzystać jej potencjał. Chcąc pozostać firmą konkurencyjną na tak wymagającym rynku, jakim jest rynek towarowych przewozów, stale musimy optymalizować naszą działalność – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. Rozwiązania, które sukcesywnie wdrażamy, w efekcie przekładają się na coraz lepszą jakość obsługi naszych klientów  – dodaje.


W związku z procesem konsolidacji, PKP CARGO nie ograniczy zatrudnienia w łączonych zakładach na stanowiskach odpowiedzialnych za podstawową działalność przewozową spółki. Ponad 90 proc. pracowników jest chronionych Paktem Gwarancji Pracowniczych, którego elementem są gwarancje zatrudnienia na okres przynajmniej 4 lat.


- Oprócz połączenia zakładów, co ułatwi codzienną pracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP CARGO, zmieniliśmy także granice tych zakładów. Zastosowaliśmy zasadę, że transport towarów na głównych szlakach powinien odbywać się na terenie maksymalnie dwóch zakładów – mówi Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO. 


Głównym założeniem podjęcia decyzji o przyjęciu nowej struktury PKP CARGO była potrzeba zwiększenia efektywności zarządzania spółką oraz możliwość bardziej efektywnego wykorzystania jej zasobów. Dlatego też, aby jeszcze w większym stopniu osiągnąć zakładane cele, PKP CARGO planuje realizację procesu pionizacji, który pozwoli usprawnić współpracę pomiędzy centralą oraz poszczególnymi zakładami. Konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie tego procesu właśnie się rozpoczęły. Pionizacja zakłada podporządkowanie części zadań realizowanych w Zakładach spółki centrali. Dzięki temu poprawi się obieg informacji i koordynacja działań PKP CARGO na polu biznesowym i operacyjnym.

 

Od siebie dodajmy, że restrukturyzacja trwa od 2008 roku, w sumie liczbę zakładaów zmniejszono z 42.

 

Nowa sturktura PKP Cargo

 

(materiał prasowy PKP CARGO SA)

 

Dział: Z ostatnich dni

ZEG 5965a mae24 kwietnia 2014 roku Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP został wybrany przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.  przedstawicielem Pracowników w Zarządzie Spółki.


Jest to zakończenie procesu rekrutacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w lutym br.

 

Po wyborze Dariusz Browarek powiedział: „Jestem usatysfakcjonowany z powodu  wyboru mojej osoby na to stanowisko. Cieszę się, że doceniono moje kwalifikacje oraz doświadczenie wyniesione z 35. lat służby w trakcji. Jednym z moich priorytetów będzie bycie łącznikiem między Zarządem a stroną społeczną. Chcę prowadzić taką politykę pracowniczą, aby zachować spokój społeczny oraz sprawić, by cele stawiane przez Zarząd spółki, tożsame były z celami pracowników”.

To ogromny sukces kol. Dariusza, ale nie byłby on możliwy bez Waszego poparcia i mobilizacji. Bardzo za nią dziękujemy! Takie podziękowania  wystosował  Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP w czasie posiedzenia Zarządu Głównego.

 

Dział: Z ostatnich dni

logo PKP logistics9 kwietnia zarząd PKP CARGO podpisał porozumienie z centralami związkowymi kończące, trwający od połowy 2013 roku, spór zbiorowy w spółce. Związki zawodowe przystały na propozycję podwyżek w wysokości 100 zł od sierpnia 2014 roku dla prawie 22 tysięcy pracowników PKP CARGO wobec 450 zł postulowanych w ramach sporu zbiorowego. Dodatkowo część pracowników otrzyma jednorazowo premie w wysokości 225 zł.
Spór zbiorowy trwający od czerwca 2013 roku, został zawieszony w sierpniu 2013 roku po podpisaniu porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, umożliwiającego giełdowy debiut spółki. Rozmowy na temat podwyżki wynoszącej 450 zł zostały wznowione w styczniu, a efektem kilku spotkań prowadzonych w dobrej atmosferze było wypracowanie porozumienia.

Dział: Z ostatnich dni

W dniu dzisiejszym, 31 marca, Dariusz Browarek, złożył swoją aplikację wraz z listami poparcia w biurze firmy prowadzącej rekrutację.

Listy podpisało łącznie przeszło 5000 osób. Za każdy podpis Wszysktim z Was i każdemu z osobna bardzo dziękuję - mówi Dariusz Browarek.

Teraz rozpocznie się kolejna część rekruratcji na przedstawiciela pracowników w Zarządzie PKP Cargo SA. O postępach będziemy informować na bieżąco.

 

Na zdjęciu Dariusz Browarek trzma segregator z kilkuset stronami Waszych podpisów. Jako Federacja ZZP PKP także dziękujemy za Wasze wsparcie!

 

Zdjecie podziekowanie Browarek

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 17 marzec 2014 00:00

Bez porozumienia w sprawie podwyżek w PKP Cargo

pkp cargo logoDo 1 kwietnia odroczono na prośbę prezesa Adama Purwina rozmowy na temat podwyżek dla pracowników.

Dzisiaj, 17 marca odbyły się rozmowy, które jednak nie przyniosły efektu. Związki zawodowe przystały na propozycję terminu kolejnego spotkania. Jak powiedział mediator sporu - Longin Komołowski, nadzieję na porozumienie daje dalsza wola prowadzenia rozmów, którą wyrażają obie strony.

 

Dzisiejsza propozycja prezesa Purwina to  60 zł netto od dnia 1 lipca 2014 roku oraz 200 zł brutto jednorazowej premii.

Kwoty pozostają nie do przyjęcia dla strony społecznej. Przypomnijmy - związkowcy domagają się pdowyżek w wysokości 450 złotych w uposażeniu zasadniczym od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Dodatkowo Federacja ZZP PKP w podjętej w czasie posiedzenia w dniu 4 marca br. uchwale domaga się przekazania wynegocjowanej kwoty podwyżki bezpośrednio na zakłady spółki włącznie z pochodnymi, a także wprowadzenia powyżek dla wszystkich pracowników spółek-córek PKP Cargo na takich zasadach, jak w zakładach spółki PKP Cargo S.A.

W spotkaniu Federację reprezentowali: Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota, Marian Kogut i Jarosław Ślepaczuk.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 14 marzec 2014 08:12

Zyski PKP Cargo pozytywnie zaskoczyły

logo PKP logisticsPKP Cargo wypracowało w czwartym kwartale 78,6 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej zysk wyniósł 10 mln zł - wynik z wyliczeń PAP. Wynik finansowy okazał się tym samym o 95,5 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 40,2 mln zł zysku.

Zysk operacyjny przewoźnika również był w czwartym kwartale wyższy od konsensusu. Z wyliczeń PAP wynika, że wyniósł on 93,3 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 49,2 mln zł.

Przychody PKP Cargo w czwartym kwartale wyniosły 1,280 wobec 1,322 mld zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem 1,21 mld zł przychodów.

W całym 2013 roku zysk netto spółki wyniósł 74,04 mln zł, a przychody 4,797 mld zł Rok wcześniej było to odpowiednio 267,7 mln zł i 5,173 mld zł. Na wyniki grupy w 2013 roku wpłynęły efekty Paktu Gwarancji Pracowniczych, co przełożyło się na obniżenie wyniku operacyjnego o około 200 mln zł.

PKP Cargo przewiozło w minionym roku 114 mln ton towarów. Grupa utrzymała tym samym pozycję lidera na krajowym rynku z udziałem 49,1 proc. W 2013 roku udział PKP Cargo w rynku wynosił 48,6 proc.

PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W październiku 2013 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Mamy nadzieję, że pozytywne informacje dotyczące sytuacji finansowej w Spółce, umożliwią osiągnięcie porozumienia w czasie rozmów na temat podwyżek dla pracowników PKP Cargo S.A.

 

źródło: PAP

Dział: Z ostatnich dni

logo PKP logisticsNiniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”) w trybie pierwszej oferty publicznej. Przebieg procesu przedstawiono w porządku chronologicznym, kładąc nacisk na szczegółową charakterystykę założeń transakcji oraz istotnych zdarzeń i czynności podjętych w toku jej realizacji. Istotnym elementem Białej Księgi jest opis uwarunkowań prawnych i ekonomicznych leżących u podstaw prywatyzacji Spółki, w szczególności wynikających z sytuacji PKP S.A. jako większościowego akcjonariusza PKP CARGO, w tym obowiązków nałożonych na PKP S.A. przez ustawy.

Biała Księga zawiera również analizę sytuacji ekonomicznej, w tym koniunktury na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie w czasie trwania procesu oferty publicznej akcji PKP CARGO, która to sytuacja miała niebagatelne znaczenie dla przebiegu i możliwości finalizacji transakcji. Dodatkowo, w dokumencie umieszczono charakterystykę rynku kapitałowego w Polsce wraz z opisem sposobu przeprowadzania tego typu transakcji, nie pomijając informacji o innych przeprowadzonych w Polsce prywatyzacjach w trybie oferty publicznej oraz doświadczeniach PKP S.A. w zakresie prywatyzacji spółek z Grupy PKP. Jednocześnie przeprowadzono analizę porównawczą pierwszej oferty publicznej akcji Spółki z innymi tego typu transakcjami.

Niezależnie od powstania Białej Księgi, PKP S.A. zwróciło się do PwC Polska Sp. z o.o. o przeprowadzenie audytu procesu prywatyzacji PKP CARGO. Wyniki tego audytu zawarte zostały w sporządzonym przez PwC Polska Sp. z o.o. raporcie pt. „Analiza wybranych aspektów procesu pierwszej oferty publicznej PKP CARGO S.A.”, którego podsumowanie zamieszczone zostało w Białej Księdze. Audytorzy przeanalizowali poszczególne etapy procesu, w tym m.in., organizację procesu IPO, ustalenie Ceny Sprzedaży i alokację Akcji Oferowanych. Raport potwierdza, że oferta publiczna akcji Spółki została przeprowadzona w sposób zgodny z Prospektem emisyjnym Spółki i w zgodzie ze standardami rynkowymi.
Uzupełnienie Białej Księgi stanowi opis działalności Spółki, przedstawiony szczegółowo w załączniku. Opis ten nakreśla sytuację w PKP CARGO przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Raport do pobrania

 

źródło: PKP S.A.

Dział: Z ostatnich dni