|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

Dział: Z ostatnich dni

PKP CargoW poniedziałek, 2 grudnia 2013 r. rozpoczęły się zapisy na akcje pracownicze PKP CARGO. Uprawnieni pracownicy będą mogli zapisywać się na akcje pracownicze do 28 lutego 2014 r.

W celu złożenia zamówienia na akcje uprawnieni pracownicy powinni się udać do wyznaczonych Punktów Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego PKO Banku (DM PKO BP)  w godzinach ich pracy. Informacja o liczbie akcji  przysługujących poszczególnym uprawnionym pracownikom będzie udzielana w dziale kadr zakładów i centrali Spółki oraz spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych oraz w POK DM PKO BP w trakcie składania zapisów na akcje.

W celu usprawnienia obsługi, Uprawnieni Pracownicy zostali przypisani do poszczególnych POK zlokalizowanych w pobliżu miejsca świadczenia przez nich pracy. Obsługa Uprawnionych Pracowników prowadzona będzie w poszczególnych lokalizacjach zgodnie ze szczegółowym harmonogramem obsługi. Terminy i miejsca obsługi poszczególnych Uprawnionych Pracowników można sprawdzić na stronie internetowej DM: www.dm.pkobp.pl.,

Korzystając z tej strony, po wpisaniu numeru Pesel otrzymuje się informację o terminie i miejscu składania zapisu.

Informacje można uzyskać także na stronie internetowej Spółki: www. pkp-cargo.pl oraz pod numerem telefonu: infolinia: (81) 535 60 40 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00).

Uprawnieni pracownicy zgłaszający się w celu złożenia zapisu na akcje pracownicze powinni legitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku zmiany nazwiska powinni przedłożyć dokument potwierdzający jego zmianę.(np. akt ślubu). Spadkobiercy uprawnionych pracowników powinni przedstawić w oryginale, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli do spadku uprawnionych jest kilku spadkobierców dodatkowo niezbędne będzie przedstawienie umowy o dział spadku lub wspólne oświadczenia spadkobierców, że nabyte przez jednego ze spadkobierców akcje będą przedmiotem działu spadku po ich rejestracji.

Możliwe jest złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik musi przedłożyć pracownikowi POK pełnomocnictwo w formie pisemnej ( aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie), zawierające upoważnienie pełnomocnika, w szczególności, do: złożenia zapisu, podpisania umowy potrącenia wierzytelności lub oświadczenia o przekazie i przyjęciu przekazu, podpisania umowy ograniczenia zbywalności akcji (tzw. lock – up), podpisania Pełnomocnictwa dla DM PKO BP.

 


 

W poniedziałek, 2 grudnia ukazały się informacje Polskiej Agencji Prasowej o prognozach przyszłych cen akcji PKP Cargo wykonanych przez bankowych analityków finansowych. Pracownicy Goldman Sachs rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "neutralnie" i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 96,2 zł. Raport przygotowali gdy cena akcji PKP Cargo na giełdzie wynosiła 86,9 zł. (PAP) Analitycy DI Investors, w raporcie z 2 grudnia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "akumuluj" i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 99 zł. Ich raport został przygotowany przy kursie 87 zł. Bank Morgan Stanley zaczął ocenę PKP Cargo od rekomendacji "zgodnie z wagą portfela" i ceny docelowej 80 złotych. Nie podano, przy jakiej cenie dokonano wyceny. Od 5 listopada 2013 r. Morgan Stanley ma 2,4 mln akcji  akcji PKP Cargo co daje mu 5,53 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dział: Z ostatnich dni

Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo w dniu debiutu giełdowego spółkiPrezes PKP Cargo, Łukasz Boroń, podał się do dymisji. W poniedziałek, 18 listopada br Rada Nadzorcza spółki jednogłośnie zaakceptowała rezygnację prezesa.

Łukasz Boroń był szefem PKP Cargo od lutego 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa Cargo, 14 XI 2013 rAdam Purwin gościem Rady CargoSpecjalnymi gośćmi Rady Branżowej PKP Cargo, która zebrała się 14 listopada w Warszawie byli prezes zarządu PKP CargoŁukasz Boroń oraz członek zarządu spółki ds. finansowych Adam Purwin. Posiedzenie otworzył Marian Kogut, przewodniczący Rady zaś uczestnikami byli m.in. Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP oraz wiceprzewodniczący Dariusz Browarek.

Tematami rozmów były m.in: sposób realizacji zapisu Paktu Gwarancji Pracowniczych dotyczącego jednorazowej premii prywatyzacyjnej w formie przydziału akcji spółki PKP Cargo, planowane łączenie zakładów oraz podwyżki wynagrodzeń.

Podczas spotkania prezes Boroń poinformował, że w odpowiedzi na sugestie strony związkowej, zarząd PKP Cargo zdecydował, aby także w spółkach zależnych podstawa do przyznawania akcji była identyczna jak w spółce - matce. Oznaczałoby to średnio 60 akcji na uprawnionego pracownika. Jego deklarację Rada przyjęła z zadowoleniem. Prezes dodał, że na dla zrealizowania przydziału akcji niektóre spółki zależne będą zmuszone zaciągnąć pożyczki w PKP Cargo, ale zapewnił, że jest to rozwiązanie tańsze niż kredyty bankowe.

W części dotyczącej planowanych podwyżek wynagrodzeń, które będą negocjowane od 15 stycznia 2014 r., prezes Boroń zaapelował, aby strona związkowa rozważyła zawarcie porozumienia wieloletniego, uwzględniającego nie tylko coroczny wzrost zarobków wraz ze zwiększaniem się średniej wynagrodzeń, ale także wyniki finansowe spółki. Takie porozumienie ułatwiłoby firmie planowane wieloletnich inwestycji, w tym także przejmowanie konkurencyjnych spółek z branży. Prezes zapowiedział, że jest zainteresowany kupieniem takich przedsiębiorstw jak Orlen Koltrans czy Lotos Kolej. Powiedział też, że zarząd jest za przeznaczeniem na dywidendę od 30 do 55 proc. zysku. Na razie jednak po III kwartałach spółka wykazała 5 mln zł straty.

Łukasz Boroń przedstawił ogólnie sytuacje spółki po III kwartale, plany na IV kwartał i cały rok 2014. Prezes spodziewa się, że w związku ze zwiększeniem przez PKP PLK, operatora infrastruktury, liczby zamkniętych czasowo odcinków z 2 do 3 tysięcy, prędkość handlowa będzie jeszcze mniejsza od tegorocznej, wynoszącej 21 km/h. W związku z tym spółka zajmie się remontami taboru, wagonów i lokomotyw, aby móc zwiększyć usługi zewnętrzne. „Mamy dobre doświadczenia z remontami na rzecz Intercity, chcemy utrzymać tego klienta” - powiedział Boroń.

W części poświęconej szczegółom przydziału akcji pracowniczych członek zarządu Adam Purwin poinformował, że akcja przydziału będzie trwać od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. Realizowana będzie za pośrednictwem PKO BP, bo bank ten posiada największą sieć placówek. Umożliwi też zaciąganie pożyczek pod zastaw tych papierów. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, akcje będące premią prywatyzacyjną, nie mogą być sprzedawane przez dwa lata.

Jak zadeklarował prezes Boroń, w związku z zawartym Paktem Gwarancji Pracowniczych nie planuje zwolnień załogi, spółka zmniejszać będzie zatrudnienie korzystając z naturalnych odejść pracowników na emerytury.

Dział: Z ostatnich dni
środa, 30 październik 2013 08:19

Kurs otwarcia PKP Cargo wyniósł 80,2 zł.

Zarząd PKP i PKP Cargo na Giełdzie Papierów WartościowychDebiut akcji PKP Cargo na warszawskiej GPWPodczas pierwszego notowania kurs otwarcia dla akcji PKP Cargo wyniósł 80,2 zł. Była to cene o prawie 18 proc. wyższa od ceny sprzedaży w ofercie publicznej.  O godzinie 9 najwyższe obroty liczone w tysiącach sztuk zaobserwowano właśnie na akcjach PKP Cargo.  Do godziny 15.05 zawarto 20,7 tys. transakcji a łącznie właściciela zmieniło 6,3 mln sztuk akcji.

Dział: Z ostatnich dni

PKP CargoMaksymalna liczba akcji dla inwestorów indywidualnych w ofercie PKP Cargo, jaka została przydzielona jednemu indywidualnemu inwestorowi to 244 sztuki. Jak poinformowała spółka w aneksie do prospektu, część drobnych inwestorów otrzymała po 245 akcji. Oznacza to, że maksymalnie taka osoba mogła wydać 16 tys. 660 zł. Inwestorzy drobni kupili łącznie 3,6 mln akcji czyli 17 proc. wszystkich skierowanych do sprzedaży.

Cena jednego waloru PKP Cargo oferowana w publicznej sprzedaży została ustalona ostatecznie na 68 zł, po analizie wszystkich złożonych ofert, w tym propozycji od instytucji finansowych. Łącznie do obrotu na giełdzie przeznaczono 43,33 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 50 zł każda.

Pierwsze notowanie akcji na warszawskiej giełdzie zaplanowano na środę, 30 października.

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 11 październik 2013 09:33

Rada Branżowa Cargo, 11 X 2013 r.

Rada Branżowa Cargo, piątek 11 X 2013 r.

Z udziałem Stanisław Stolorza, przewodniczącego Federacji ZZP PKP oraz Dariusza Browarka, wiceprzewodniczącego FZZP PKP odbyło się w piątek w Warszawie spotkanie Rady Branżowej Cargo.

Głównym tematem było omówienie działań w związku z decyzjami zarządu PKP Cargo w sprawie dalszej restrukturyzacji, w tym łączenia zakładów i zmniejszania zatrudnienia.

Wiceprzewodniczący Dariusz Browarek ocenił, że obecne kierownictwo spółki zerwało z dobrą tradycją przekazywania stronie związkowej do zaopiniowania propozycji w sprawie zmian organizacyjnych.

-Teraz mamy do czynienia z dialogiem, polegającym na przekazywaniu do konsultacji podjętych już decyzji zarządu- powiedział wiceprzewodniczący Browarek, dodając, ze wraz z pozostałymi związkami kolejowymi FZZP PKP wystąpiła do prezesa PKP Cargo Łukasza Boronia ze stanowczym sprzeciwem wobec łączenia zakładów spółki.

Znaczną część spotkania poświęcono na omówienie procedur podpisywania Paktów Gwarancji Pracowniczych w spółkach – córkach PKP Cargo, z powołaniem się na postanowienia Paktu podpisanego ze związkami zawodowymi 2 września br. przez zarząd PKP Cargo.

Omówiono też kwestie związane z publiczną emisją akcji PKP Cargo, w tym sposobem zapisywania się pracowników na akcje przydzielone im na podstawie Paktu.

Rada przyjęła także stanowisko, w którym wyraża sprzeciw wobec planowanego zwolnienia 29 pracowników w PKP Cargowag sp. z o.o.

skan listu ze sprzeciwem:  pismoCargowag.pdf

Rada Branżowa Cargo, piątek, 11 X 2013Rada Branżowa Cargo, 11 X 2013 r,Rada Branżowa Cargo, 11 X 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Konferencja prasowa na temat prywatyzacji PKP CargoOd środy 9 do czwartku 21 X trwać będą zapisy na akcje PKP Cargo. Zamówienia na 21,7 mln akcji serii A, w cenie 74 zł za sztukę przyjmować będą biura maklerskie PKO BP i banków z nim związanych. Ostateczena cena akcji zostanie podana 22 X.

Nominalna cena akcji to 50 zł. Częśc oferty skierowana zostanie do drobnych inwestorów pod hasłem "akcjonariatu obywatelskiego" W tej grupie można będzie zapisać się maksPierwsze notowanie akcji PKP Cargo na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaplanowano na 30 X. Jakub Karnowski, prezes PKP SA poinformował, że 5 proc. w kapitale spółki zdecydowął się objąć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Prezes Karnowski dodał, że 15 proc. z oferowanej emisji przeznaczono dla drobnych inwestorów, ale istnieje możliwość zwiększenia tej częśći o 5 proc. Kwestia ostatecznej liczby akcji dla pracowników zależeć będzie od ceny jak ustalona zostanie 22 X.

W prospekcie emisyjnym napisano, że liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników wyniesie 2 mln 171 tys. przy założeniu, że cena emisyjna Akcji Pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej czyli 50 zł.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej. W przypadku, gdy cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą akcje po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Najpóźniej w dniu ustalenia ceny sprzedaży, tj. 22 października 2013 r., akcjonariusz sprzedający podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach oferty.

Ostateczna liczba akcji oferowanych ustalona zostanie w taki sposób, aby po przeprowadzeniu oferty oraz przy uwzględnieniu zwiększenia liczby walorów wynikającego z emisji akcji pracowniczych zaplanowanej po debiucie, PKP SA pozostał większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50 proc. kapitału zakładowego Spółki.

Zdaniem ministra transportu Sławomira Nowaka, sprywatyzowana PKP Cargo rzuci wyzwanie największym kolejom w Europie, w tym  Deutsche Bahn.

Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie: http://www.pkp-cargo.pl/oferta-publiczna/pdf/prospekt_emisyjny_pkp_cargo_sa.pdf

Dział: Z ostatnich dni

Posiedzenie Prezydium Rady BranżowejPosiedzenie Prezydium Rady Branzowej CargoPosiedzenie Prezydium Rady Branżowej CargoW środę 2 października w siedzibie FZZP PKP odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Branżowej Cargo i Sekcji Spółek Zależnych RB Cargo. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz i wiceprzewodniczący Dariusz Browarek.

Omówiona została trudna sytuacja pracowników wynikająca ze zmian wprowadzanych przez zarząd CargoWag w związku z włączeniem do tej firmy innych spółek zależnych z grupy PKP Cargo. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele poszczególnych zakłądów zwrócili uwagę, że skutki niektórych działań zarządu naruszają prawa pracownicze i związkowe, co wzbudza niepokój wśród załóg. Dotyczy to m.in. tworzenia nowych regulaminów pracy oraz wynagradzania.

Przewodniczący Browarek zapewnił, że jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele FZZP PKP spotkają się z zarządem CargoWag i przedstawią stanowisko strony związkowej a także przypomną pracodawcy o obowiązujących przepisach nakazujących m.in. przekazanie do związków zawodowych z wyprzedzeniem informacji o planowanych zmianach dotyczących pracowników.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 02 wrzesień 2013 08:40

Podpisano końcowe porozumienie w PKP Cargo

PKP CargoW poniedziałek o 9 rano w siedzibie PKP Cargo przedstawiciele kilkunastu kolejowych związków zawodowych na czele z zarządem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność" PKP Cargo i Krajowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podpisali z zarządem spółki PKP Cargo ostateczne porozumienie dotyczące zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych.dla zatrudnionych w PKP Cargo i jej spółkach. Zakończono tym samy spór zbiorowy trwający od czerwca br.

W imieniu PKP, będącego właścicielem PKP Cargo umowę podpisał Jakub Karnowski, prezes PKP oraz Piotr Ciżkowicz, członek zarządu. Ze strony PKP Cargo umowę podpisywali Łukasz Boroń, prezes spółki oraz Adam Purwin, członek zarządu.

Pakt Gwarancji jest umową dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo. Strony zawarły Pakt zakładający m.in. gwarancje zatrudnienia przez okres 4 lub 10 lat i wypłatę premii prywatyzacyjnej w formie akcji pracowniczych w przypadku jeżeli dojdzie do debiutu giełdowego spółki.

Oprócz porozumienia uzgodniono także ostateczną interpretację zapisów Paktu. Stwierdzono w niej, że wszelkie świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego o charakterze jednorazowym, jak np. jednorazowe odszkodowania, do których pracownik uzyska uprawnienia w trakcie obowiązywania Paktu Gwarancji Pracowniczych, nie skracają Gwarancji Zatrudnienia. Stwierdzono też, że zwalniające PKP Cargo z gwarancji prawa do świadczeń socjalnych nie dotyczą zasiłku dla bezrobotnych.

Kopie podpisanych dokumentów dostępne są:

1. Pakt Gwarancji Pracowniczych: pdf/PaktGwarancjiPracowniczychPKPCargo20913.pdf

2. Intrerpretacja Paktu: pdf/InterpretacjaPaktu.pdf

3. Aneks nr 1 do ZUZP:  pdf/Aneksnr1doZUZPCARGO.pdf

Dział: Z ostatnich dni
Strona 9 z 9