|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

logo pkp plkW piątek 10 października odbyło się posiedzenie Prezydium RB PLK, którego celem było omówienie obecnej sytuacji w Spółce oraz dyskusja nad projektem Protokołu dodatkowego nr 10 do ZUZP. Spotkanie poprowadziła Joanna Klekot, a brał w nim udział także Jan Piechel, wiceprzewodniczący Federacji.

Posiedzenie zakończyło wysłanie kolejnego już pisma do Prezesa PKP PLK Pana Remigiusza Paszkiewicza, jego treść prezentujemy poniżej:

 

10 10 Pismo Remigiusz Paszkiewicz 01

10 10 Pismo Remigiusz Paszkiewicz 02

10 10 Pismo Remigiusz Paszkiewicz 03

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 09 październik 2014 00:00

Spór zbiorowy w Polskich Liniach Kolejowych trwa!

logo pkp plkKierownictwo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP wystosowało pismo do prezesa PKP PLK SA dotyczące trwającego sporu zbiorowego w spółce. Władze Polskich Linii Kolejowej podważają od strony prawnej istnienie sporu.

Nie zgadzamy się z tym. Problem jest znany, a my walczymy o pracowników PKP PLK!

 

Pan Remigiusz Paszkiewicz
Prezes Zarządu PKP PLK SA

Szanowny Panie Prezesie,
W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na zgłoszenie sporu zbiorowego oraz prowadzonych rozmów informujemy:
1. Fundamentalnymi przyczynami zgłoszenia sporu zbiorowego są:
a) nierespektowanie zawartych uzgodnień:
porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. z 2005 roku - nieudzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej;
umowy społecznej z 2012 roku realizowanej w 2014 roku -wprowadzenie własnych zasad PDO sprzecznych z wcześniejszymi założeniami),
b) zagrożenie warunków pracy i płacy (bezpośrednio i pośrednio związane ze wprowadzanymi i przewidywanymi zmianami organizacyjnymi).
Obie podstawowe przyczyny mogą być przyczynami i powodami zaistnienia sporu zbiorowego. Pozwalamy sobie przypomnieć, że u podstaw sporów i strajków pracowników sektora górnictwa oraz innych branż, leżały konflikty spowodowane zmianami organizacyjnymi oraz zagrożeniem warunków pracy pracowników.
2. Przedmiot sporu nie są sprawy organizacyjne, ani też bieżące zarządzanie Spółką. Możemy negatywnie oceniać proces zarządzania spółką, możemy kwestionować zasadność podejmowanych decyzji, możemy wskazywać nieprawidłowości, możemy i będziemy wykazywać troskę o Spółkę i los jej
pracowników, ale nie zamierzamy przejmować odpowiedzialności za zarządzanie spółką i skutki podejmowanych przez zarządzających decyzji.
Żądanie wstrzymania prac nad zmianami organizacyjnymi nie oznacza żądania rezygnacji z tych zmian, a jedynie ich czasowe wstrzymanie do momentu zakończenia merytorycznej dyskusji nad tymi zmianami. Wprowadzane zmiany jeszcze bardziej pogorszą obecną strukturę (co jest skutkiem nieukończonych w 2009 roku zmian organizacyjnych), w Spółce nadal będą funkcjonować zakłady o bardzo zróżnicowanej wielkości, a także powstaną sekcje, których wielkość i zakres działania będzie większy,    aniżeli    niektórych    zakładów    linii    kolejowych.

Uważamy, że takie poważne i daleko idące zmiany organizacyjne winny zostać poprzedzone merytoryczną dyskusją, w oparciu o analizy dostępne obu stronom. Pomimo zapewnień, że pracodawca przeprowadził stosowne analizy, odmawia ich przedstawienia. Fakt ten stronie społecznej daje podstawy do przypuszczeń, że albo analizy nie zostały przeprowadzone w sposób właściwy, albo też rekomendacje będące ich efektem, nie uzasadniają podjętych decyzji. Naszym zdaniem wypracowane rozwiązania winny uwzględniać zarówno interesy pracodawców, jak i kwestie pracownicze, traktujące potrzeby obu stron w sposób partnerski, a nie jednostronny.
Przedstawione zagadnienia (11 postulatów), o których chcieliśmy konstruktywnie rozmawiać, wynikają z dwóch wcześniej wskazanych przedmiotów sporu i w większości dotyczą spraw pracowniczych bezpośrednio lub pośrednio związanych ze zmianami organizacyjnymi, ale także wynikają z naszej negatywnej oceny działań zarządzających spółką, w tym zakresie.
Szanowny Panie Prezesie,
Z udzielonej odpowiedzi wynika, iż PKP PLK nie tylko nie zamierza spełnić naszych żądań, ale też uważa, iż nie mamy podstaw do oceny podejmowanych przez Spółkę decyzji. Pracodawca nie przedstawił także żadnej propozycji rozwiązania przedstawionych problemów. Prowadzone działania i przygotowane wcześniej dokumenty jednoznacznie wskazują, że Pracodawca w odpowiedziach wielokrotnie (świadomie bądź nieświadomie) posługuje się nieprawdziwymi informacjami (np. zakłada niepogorszenie warunków pracy i płacy, czy też utrzymanie poziomu zatrudnienia, a w przyjętym harmonogramie wdrażania zmian zakłada wręczanie pracownikom wypowiedzeń, czy też posiłkuje się analizami wieloletnimi, a nie potrafi pokazać rozkładu poziomu zatrudnienia w nowych sekcjach, czy zespołach).
Szanowny Panie Prezesie,
Tracimy do Pracodawcy zaufanie, który przedstawia nam istotne propozycje w formie prezentacji a nie uwzględnia w przyjętych dokumentach/regulaminach/, bardzo istotnych uregulowań,/np. brak zasad naliczania zatrudnienia w poszczególnych zespołach/ lub też wprowadza zapisy pozwalające na dowolne kształtowanie struktury/np. brak zasad i kryterium tworzenia sekcji/.
Nie możemy mieć zaufania do Pracodawcy, który w sposób dowolny i wybiórczy realizuje i interpretuje podpisane porozumienia. Pracodawcy, który ocenia jakie informacje niezbędne są do prowadzenia działalności związkowej
Szanowny Panie Prezesie,
Nie akceptujemy realizowania przez Pracodawcę „polityki faktów dokonanych".
Udzielona odpowiedź jest dla nas nie do zaakceptowania i nie może stanowić podstawy do odstąpienia od sporu zbiorowego. jesteśmy gotowi do konstruktywnych i merytorycznych rozmów. W terminie do 15 października 2014 roku oczekujemy podpisania porozumienia lub protokołu rozbieżności.
Z wyrazami szacunku,

Jan Piechel

 

Paszkiewicza-page-001

Paszkiewicza-page-002

Paszkiewicza-page-003

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 07 październik 2014 00:00

Posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP

6 października odbyło się posiedzenie Zarządu Główngo Federacji ZZP PKP, które prowadził Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji. W trakcie spotkania najwięcej miejsca poświęcono sytuacji w spółkach kolejowych, która (poza małymi wyjątkami) mówiąc delikatnie nie jest zbyt optymistyczna.

Mówiono o problemach PKP Intercity oraz obawach związanych z wprowadzeniem pociągów Pendolino - wciąż bowiem PKP nie przejęła składów od Alstomu, co uniemożliwia prawidłowe zapoznanie z trasami drużyn konduktorskich - ponadto każdy skład przed wdrożeniem musi przejechać kilka tysięcy kilometrów jako skład techniczny. Wskazano także, że docierają coraz głośniejsze sygnały dotyczące sprzedaży PKP ENERGETYKA oraz TK TELEKOM, chociaż wydawało się, że proces ten zostanie na razie wstrzymany. Pewną nadzieję daje sytuacja w Przewozach Regionalnych, a konkretniej dyskusje dotyczące ich przeszłości - czy pewna doza optymizmu będzie tutaj uzasadniona? To najpewniej okaże się 10 października, w czasie spotkania wszystkich zainteresowanych stron.

Oczywiście w trakcie posiedzenia nie sposób było nie podsumować wrześniowego Święta Federacji. Mile widziane były przede wszystkim konstruktywne uwagi, które pozwolą na jeszcze lepszą organizację przyszłorocznej, jubileuszowej edycji Święta.

Na zakończenie poszczególne Przedstawicielstwa Terytorialne Federacji zdały relacje ze swojej działalności za III kwartał 2014 roku.

06 10 ZG 01 06 10 ZG 02 06 10 ZG 03 06 10 ZG 04 06 10 ZG 05 06 10 ZG 06

Dział: Z ostatnich dni
wtorek, 30 wrzesień 2014 00:00

Walczymy o wszystkich pracowników PKP Cargo

pkp cargo logoKolejarze nie chcą się dzielić!

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie zgadza się na dzielenie pracowników. Związek zawodowy uważa, że nie może poprzeć postulatów dzięki którym specjalne przywileje w PKP Cargo uzyskiwać będą tylko niektóre grupy zawodowe.

- Uważamy, że pracując ramię w ramię na kolei nie możemy walczyć tylko o prawa i przywileje dla niektórych grup zawodowych. Jako związek zawodowy walczymy o prawa pracownicze wszystkich kolejarzy, pracowników PKP Cargo - tłumaczy Marian Kogut, przewodniczący Rady Branżowej Cargo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Wszystko zaczęło się w połowie września, gdy związki zawodowe działające w PKP Cargo otrzymały od dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Joanny Drozd projekt Protokołu Dodatkowego nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że Cargo proponuje wprowadzenie zmian dotyczących maszynistów.
Zmiany, jak napisano w uzasadnieniu, mają polegać na: „Objęciu pracowników zatrudnionych na stanowisku „Maszynista instruktor” oraz „Maszynista stażysta” uprawnieniem do zryczałtowanej należności z tytułu wyjazdów służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę, będącej ekwiwalentem diet (…)”.
Z przesłanego uzasadnienia wynika, że „Objęcie pracowników zatrudnionych na wymienionych stanowiskach uprawnieniem do zryczałtowanej należności pozwoli na zmniejszenie uciążliwości związanej z rozliczaniem znacznej ilości delegacji przez pracowników i pracodawców oraz usprawnienie obsługi administracyjnej z tym związanej”.

Przedstawiciele Federacji tłumaczą, że obiema rękami popierają zmniejszenie biurokracji i wprowadzenie lepszych rozwiązań dla pracowników PKP Cargo. Chcą ich jednak dla wszystkich, a nie dla jednej grupy zawodowej.
- Nie może być tak, że pozytywne zmiany wprowadza się tylko dla jednej grupy zawodowej. Przecież łączy nas honor i więź zawodowa! - deklaruje Krzysztof Czarnota, reprezentant pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. z ramienia Federacji.

Rada Branżowa Cargo Federacji ZZP PKP przyjęła 23 września stanowisko dotyczące Protokołu Dodatkowego nr 10 w którym odrzuciła projekt protokołu w proponowanej przez PKP Cargo wersji. Związek zadeklarował jednocześnie, że jest go gotów podpisać pod warunkiem wprowadzenie do niego ryczałtów także dla pracowników na innych stanowiskach, które funkcjonują w tabeli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP Cargo. Chodzi o zawody takie jak: Starszy rewident, rewident, starszy ustawiacz, ustawiacz, manewrowy, starszy odprawiacz pociągów, odprawiacz pociągów, operator handlowy.

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PISMO DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA DIALOGU SPOŁECZNEGO W PKP CARGO Z 30 WRZEŚNIA 2014 R.:

cargo 1

cargo 2

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 26 wrzesień 2014 00:00

Walczymy o emerytury w Trybunale!

Trybunal25 września wynajęta przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP kancelaria prawna złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o uznanie art. 40 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 67 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Czas, aby wreszcie ostatecznie rozwiązać sprawę emerytur kolejowych. Aby tego dokonać Federacja ZZP PKP zdecydowała się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego w interesie sporej grupy kolejarzy o unormowanie tej kwestii.   

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP 3 września 2014 roku podjęto uchwałę, upoważniającą kierownictwo naszej centrali związkowej do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Zarząd Główny Federacji ZZP PKP upoważnił przedstawicieli wybranej Kancelarii Prawnej do przygotowania, podpisania i złożenia tego wniosku, a później także do reprezentowania Federacji ZZP PKP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

WIĘCEJ O TEJ KWESTII CZYTAJ W NAJNOWSZYM NUMERZE "NASZYCH SPRAW"!

 

wniosek do TK

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 22 wrzesień 2014 00:00

Gratulacje dla minister Wasiak

FZZPPKPPrzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Stanisław Stolorz przekazał dla nowej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak gratulacje i życzenia w imieniu członków Związku.

Maria Wasiak nominację otrzymała 22 września 2014 roku z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zastąpiła Elżbietę Bieńkowską, która została desygnowana do objęcia funkcji unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP.

Minister Maria Wasiak od 2000 r. związana była z Grupą PKP, najpierw jako szefowa spółki PKP Przewozy Regionalne, a następnie dyrektor biura prywatyzacji. W latach 2010-2012 była prezesem, a później członkiem zarządu PKP S.A.

W Polskich Kolejach Państwowych koordynowała procesy prywatyzacyjne. Była również zaangażowana w restrukturyzację Grupy PKP. Zainicjowała proklienckie zmiany na kolei.

Karierę zawodową rozpoczynała od orzekania jako asesor sądowy, później została radcą prawnym. Była wicewojewodą radomskim i dyrektorem gabinetu politycznego ministra transportu i gospodarki morskiej Tadeusza Syryjczyka.

Maria Wasiak jest wiceprzewodniczącą Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej w Brukseli, członkinią Rady Wykonawczej Międzynarodowego Związku Kolei w Paryżu oraz członkinią konferencji dyrektorów generalnych kolei Organizacji Współpracy Kolei w Warszawie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie gospodarczym.

MinisterWasiak

Dział: Z ostatnich dni
środa, 17 wrzesień 2014 00:00

IX Święto Federacji za nami!

FZZPPKPPo raz kolejny, od 12 do 14 września w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz” w Muszynie odbyło się tradycyjne Święto Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

IMG 4759Wzięło w nim udział kilkuset członków naszego związku z całej Polski. W piątek odbyła się tradycyjna dyskoteka pod gołym niebem.
W sobotę od rana rozpoczęły się zawody sportowe. Punktualnie o godz. 09.30 przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz dokonał oficjalnego otwarcia Święta.
- Jesteście tutaj? Na początek przywitajmy się naszym starym pozdrowieniem! HOHOHO! - krzyknął do zebranych przewodniczący.

- Byliście najlepsi! Wasze tańce nie miały sobie równych! - mówił do zebranych. - Witam szczególnie wszystkich tych którzy są z nami po raz pierwszy! Kto raz przyjedzie na święto ten zawsze będzie chciał na nie powracać” - pokreślił Stanisław Stolorz.
Przewodniczący przywitał także przybyłych gości: - Witam Jurka Kędzierskiego z małżonką! Witam Krzysztofa Gacka, Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych! Witam Dariusza Browarka, członka zarządu PKP Cargo wraz z małżonką.

Tegoroczne święto dało uczestnikom możliwość przejścia szkolenia z pierwszej pomocy medycznej.
- Tegoroczne święto przebiega pod hasłem: Bawmy się i uczmy się. Wspólna zabawa i wspólna edukacja. Każdy chętny może potańczyć i każdy chętny może skończyć kurs pierwszej pomocy - mówił przewodniczący Stolorz - Życzę wszystkim wam wspaniałej zabawy, najlepszych wyników sportowych, owocnej edukacji a przede wszystkim niezapomnianych wrażeń które długo jeszcze będziemy wspominać! Dziewiąte Święto Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP uważam za otwarte! HOHOHO!.

Zawody sportowe trwały cały dzień. Można było spróbować swoich sił grając w piłkę nożną, siatkówkę, przeciągając linę, strzelając z łuku czy broni pneumatycznej. Ostatecznym zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Związek Zawodowy Kolejarzy Małopolski. Kolejne miejsca zajęły Gdańsk i Warszawa.

Po godzinie 18.00 rozpoczęła się oficjalna część imprezy.

- Witam was wszystkich raz jeszcze po całym dniu zmagań! Dziś byliście wielcy! Bawiliśmy się i edukowaliśmy razem! Tak jak zawsze mówimy, dziś wszyscy jesteśmy zwycięzcami! Nie tylko sportowymi, bo kurs pierwszej pomocy przeszło około 100 osób. Wiedza pomocna przy ratowaniu życia to prawdziwe zwycięstwo - rozpoczął swoje przemówienie przewodniczący Federacji Stanisław Stolorz.
Padły podziękowania dla wszystkich uczestników zawodów sportowych i tych, którzy wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy medycznej.
- Koleżanki i koledzy, po dzisiejszym dniu należy wam się najlepsza zabawa na świecie. Tańczcie i śpiewajcie do białego rana. To nasze święto! Święto Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP! - mówił przewodniczący.

Szersza relacja ze Święta ukaże się w kolejnym numerze „Naszych Spraw”.

 

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 17 wrzesień 2010 00:00

CONTACT

FZZPPKP

Federation of the Railway Workers Trade Unions
Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy 

Stefana Jaracza Street 2
00-378 Warsaw, Poland

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

phone: +48 22 622 98 30

fax: +48 22 622 98 30

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 17 wrzesień 2010 00:00

KONTAKT

FZZPPKP

 

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

ul. Jaracza 2
00-378 Warszawa

KRS 0000024834 NIP 526 00 24 709 REGON 001089806

Sekretariat:

Beata Pruszyńska

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: +48 22 622 98 30

Administracja (zarządzanie nieruchomościami)

Marta Ciećwierz 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 22 625 64 61

tel. kom. 780 044 405

 

Dział: Z ostatnich dni