|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
środa, 16 kwiecień 2014 08:24

Kolejarskie spotkanie w stolicy europejskiej

04 16 ETF 01W Brukseli 9 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie sekcji kolejowej ETF (European Transport Workers' Federation) do której należy Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP. Z ramienia FZZPKP w obradach uczestniczyli Maarten Gutt (który jest członkiem władz ETF) oraz Maciej Chudkiewicz.

Posiedzenie sekcji rozpoczęło się od przyjęcia sprawozdania z ostatniego posiedzenia, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Całodzienne obrady w Brukseli zdominowała poważna dyskusja na temat przyjętego przez Komisję Europejską i Parlament Europejski Czwartego Pakietu Kolejowego. Dokonano podsumowania głosowania w europarlamencie oraz oceny prowadzonej przez ETF ponadnarodowej kampanii przeciw pakietowi. Działacze związkowi z kilkudziesięciu europejskich krajów zastanawiali się także nad ewentualną koniecznością kontynuacji tej kampanii.

Szczegółowe wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim pokazują, że prowadzona przez ETF kampania przeciw IV Pakietowi Kolejowemu (także w Polsce, gdzie za kampanię odpowiedzialna była FZZP PKP) miała wpływ na zachowanie europosłów i polityków europejskich. Nie udało się jednak osiągnąć maksymalnego efektu, a więc zablokować wprowadzenia pakietu. Zdaniem władz ETFu jest to bardzo trudne w sytuacji gdy władzę w Parlamencie Europejskim sprawuje prawicowa większość.
Przypomnijmy, że w ramach walki z IV pakietem kolejowym Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP przekazała jesienią ubiegłego roku premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi list z wnioskiem, aby polski rząd nie przyjmował propozycji zmian w unijnych przepisach zebranych w tzw. IV pakiecie kolejowym.
„Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, wraz z kolejarzami z całej Europy, zjednoczonych w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) domaga się od Rady i Parlamentu Europejskiego: odrzucenia propozycji liberalizacji kolejowych usług pasażerskich; odrzucenia propozycji dalszego podziału przedsiębiorstw kolejowych poprzez przymusowe oddzielania zarządców infrastruktury od operatorów kolejowych;  przestrzegania praw państw członkowskich do organizowania usług transportu publicznego w jak najlepszy sposób, biorąc pod uwagę specyfikę potrzeb swoich obywateli i regionów;  zapewnienie, że prawa pracowników i warunki pracy będą zawsze chronione, ponieważ są niezbędne dla prowadzenia bezpiecznych i dobrze funkcjonujących usług transportu kolejowego; aby nie zapominano, że usługi kolejowe są usługami publicznymi!” - pisano w liście.
Przez IV Pakiet Kolejowy Komisja Europejska stara się całkowicie zliberalizować wszystkie usługi pasażerskie zmuszając wszystkie członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia modelu całkowitego rozdrobnienia kolei. Zapomina się, że liberalizacja przewozów kolejowych W Polsce doprowadza do upadku sektor przewozów pasażerskich.

Przedstawiciele związków zawodowych z różnych krajów podkreślali, że choć dzięki pracy ETF udało się osłabić wymowę części zapisów w pakiecie, to zagrożenia mogą wrócić. Ze względu na zbliżające się wybory do europarlamentu związkowcy liczą się z wymianą posłów na nowych. Nowi członkowie Europarlamentu mogą nie znać tematyki kolejowej, w tym kwestii IV Pakietu Kolejowego. Trzeba będzie przeprowadzić wśród nich kampanię informacyjną i szereg rozmów aby zapoznać ich z tematyką kolejową i nakłonić do osłabiania liberalizacji rynku. Będzie to tym trudniejsze, że - jak wskazywano w Brukseli - większe szanse na zwycięstwo mają ugrupowania prawicowe.


Kolejną istotną kwestią była sprawa współpracy transgranicznej w wypadku maszynistów.
Przedstawiono wytyczne dla organizacji związkowych zaangażowanych w ETF w sprawie maszynistów obsługujących przejazdy transgraniczne. Organizacje związkowe powinny zapewnić informacje, współpracę i solidarność pomiędzy związkami zawodowymi w sprawach dotyczących przejazdów transgranicznych. Chodzi o to, aby zapobiegać tzw. dumpingowi społecznemu, zachowując wysokie standardy bezpieczeństwa stosując narzędzia solidarności pomiędzy związkami zawodowymi z różnych krajów.
Zgodnie z założeniami powinny powstać międzynarodowe komitety koordynacyjne. Aby powstały każdy związek powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kwestie przejazdów transgranicznych. Wtedy osoby ze związków zawodowych z dwóch stron granicy tworzą odpowiednią komisję, która powinna się spotkać przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby komisje będą mogły liczyć na pomoc ze strony ETF.
Komitety będą miały za zadanie zidentyfikowanie różnic w warunkach społecznych w obu krajach, które mogą prowadzić do dumpingu społecznego. Z prac komisji mają wynikać propozycje rozwiązania zidentyfikowanych problemów.


Podczas jednodniowego posiedzenia Sekcji Kolejowej ETF przedstawiono także sprawozdania z badań dotyczących udziału kobiet w pracy na kolei, a także omówiono kwestie zaangażowania młodzieży w pracy na kolei oraz w działalność związkową.
Przy okazji tego ostatniego tematu wywiązała się ciekawa dyskusja, która pokazała jak bardzo różne są rynki pracy są w Polsce i w krajach zachodnich. Związkowcy francuscy zwracali uwagę na bardzo słabe zaangażowanie i zainteresowanie młodych pracowników zatrudnieniem na kolei. Podkreślali, że młodzi ludzie na początku swojej pracy mogą liczyć na pensję na poziomie 1400 euro. Ich zdaniem nie wystarcza to nawet na wynajęcie mieszkania, przez co młodzi kolejarze muszą spać w samochodach (!), nie stać ich na założenie rodziny itp.
Przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Maarten Gut pokrótce przedstawił pokrótce sytuację w Polsce mówiąc, że w naszym kraju wciąż istnieje rynek pracodawcy, a młodzi Polacy marzą o pracy na kolei ponieważ gwarantuje on stabilne miejsce pracy. Zwrócił także uwagę na istniejącą lukę pokoleniową i wyzwanie stojące przed władzami spółek kolejowych.

 

04 16 ETF 02

 

Maciej Chudkiewicz

 

 

Dział: Z ostatnich dni

ZEG 5965a mae24 kwietnia 2014 roku Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP został wybrany przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.  przedstawicielem Pracowników w Zarządzie Spółki.


Jest to zakończenie procesu rekrutacyjnego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w lutym br.

 

Po wyborze Dariusz Browarek powiedział: „Jestem usatysfakcjonowany z powodu  wyboru mojej osoby na to stanowisko. Cieszę się, że doceniono moje kwalifikacje oraz doświadczenie wyniesione z 35. lat służby w trakcji. Jednym z moich priorytetów będzie bycie łącznikiem między Zarządem a stroną społeczną. Chcę prowadzić taką politykę pracowniczą, aby zachować spokój społeczny oraz sprawić, by cele stawiane przez Zarząd spółki, tożsame były z celami pracowników”.

To ogromny sukces kol. Dariusza, ale nie byłby on możliwy bez Waszego poparcia i mobilizacji. Bardzo za nią dziękujemy! Takie podziękowania  wystosował  Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP w czasie posiedzenia Zarządu Głównego.

 

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 14 kwiecień 2014 08:39

Kolejarze Kolei Mazowieckich oraz WKD - jesteśmy z Wami

Federacja ZZP PKP z zaniepokojeniem oberwuje rozwój sytuacji w związku z zablokowaniem kont Urzędu Marszałkowskiego przez komornika.

Będziemy podejmować wszelkie działania,  aktywnie uczestniczyć w rozmowach,aby Koleje Mazowieckie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa nie utraciły w wyniku tej sytuacji płynności finansowej.

Kolejarze Kolei Mazowieckich i WKD - jesteśmy z Wami.

Dział: Z ostatnich dni

logo PKP logistics9 kwietnia zarząd PKP CARGO podpisał porozumienie z centralami związkowymi kończące, trwający od połowy 2013 roku, spór zbiorowy w spółce. Związki zawodowe przystały na propozycję podwyżek w wysokości 100 zł od sierpnia 2014 roku dla prawie 22 tysięcy pracowników PKP CARGO wobec 450 zł postulowanych w ramach sporu zbiorowego. Dodatkowo część pracowników otrzyma jednorazowo premie w wysokości 225 zł.
Spór zbiorowy trwający od czerwca 2013 roku, został zawieszony w sierpniu 2013 roku po podpisaniu porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, umożliwiającego giełdowy debiut spółki. Rozmowy na temat podwyżki wynoszącej 450 zł zostały wznowione w styczniu, a efektem kilku spotkań prowadzonych w dobrej atmosferze było wypracowanie porozumienia.

Dział: Z ostatnich dni

Andrzej Lukasik kandydat

 

W spółkach kolejowych trwa obecnie gorący czas związany z wyborami. Trwa postępowanie w PKP Cargo, gdzie kandydatem do Zarządu Spółki z ramienia pracowników jest Dariusz Browarek, ale wybory odbywają się nie tylko w Cargo. Także w PKP Energetyka SA.

Kandydatem Federacji ZZP PKP na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA jest Andrzej Łukasik. Taką decyzję podjęła Rada Branżowa Energetyki Kolejowej Federacji ZZP PKP 31 marca 2014. Nadmienić należy, że Andrzej Łukasik, pełni kadencję członka Rady Nadzorczej od trzech lat, a obecnie ubiega się o reelekcję. Następna kadencja trwa do 2017 roku.

W uchwale RB PKP Energetyka stwierdziła, że:  "w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. potrzeba nam, by przedstawicielem załogi był w niej człowiek pewny i uczciwy, sprawdzony i skuteczny w działaniu, ambitny i posiadający umiejętności współpracy ponad podziałami. Dlatego też Federacja ZZP PKP stawia na ANDRZEJA ŁUKASIKA i zachęca wszystkich Pracowników spółki PKP Energetyka S.A. do poparcia naszego kandydata i oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach. Gwarantujemy, że będzie ON godnie reprezentował interesy wszystkich pracowników w pracach Rady Nadzorczej spółki PKP Energetyka SA.".

Podobnie, jak w przypadku Dariusza Browarka, prosimy WAS o zbieranie podpisów. Dla kol. Dariusza udało się ich zebrać przeszło 5000. Liczymy na mocne wsparcie Andrzeja Łukasika przez uprawnionych pracowników.

 

POBIERZ WZÓR LISTY POPARCIA

Dział: Z ostatnich dni

03 31 rk131 marca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZP PKP. Obradom przewodniczył Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji.

 

W pierwszej części spotkania przedstawiiono stan realizacji uchwały Rady Krajowej Federacji ZZP PKP z 16 grudnia 2013 roku. Zebrani w głosowaniu jawnym zaaprobowali podjęte działania. Następnie omówiono sprawozdanie finansowe z działalności Federacji ZZP PKP w 2013 roku. 

W czasie posiedzenia podjęto także decyzję o przyjęciu w struktury Federacji ZZP PKP nowej struktury terytorialnej – Sojuszu Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnego Śląska. Sojusz wypełnia zatem lukę na mapie przedstawicielstw Federacjiw  regionach. Witamy! Cieszymy się, że jesteście z nami.

W drugiej części - gośćmi spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Zbigniew Klepacki, wiceminister ds. transportu kolejowego oraz Tomasz Warsza, dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego. Panowie odpowiadali na rozmaite pytania zebranych.

 

Padły pytania między innymi o to, czy MIR nie obawia się opóźnień w terminowym wprowadzeniu pociągów Pendolino, ze względu na niejasną przyszłość spółki PKP Energetyka. Minister Klepacki podkreślił, że Ministerstwo chce, aby projekt został zrealizowany terminowo. Przekazał, że nie ma jeszcze określonych konkretnych planów wobec przyszłości Energetyki.

 

Pytany o przyszłość Przewozów Regionalnych, Zbigniew Klepacki przypomniał o znanych już koncepcjach wobec przyszłości PR. Podkreślił, że większe szanse ma projekt dalszego usamorządowiania Przewozów. Zaznaczył, że dla przyszłości Przewozów Regionalnych ważne są trzy rzeczy:

- pewność umów długoterminowych na świadczenie usług;

- zamknięcie długu PR poprzez pomoc publiczną - aktualnie MIR pracuje nad ekspertyzą czy pomoc taka nie byłaby niedozwolona i groziła późniejszym zwrotem środków;

- zapewnieniu firmom środków na inwestycje związane m.in.z kompleksową wymianą taboru, aby zwiększyć atrakcyjność dla pasażerów.

 

Podsekretarz stanu odniósł się także do pytania o zasadność startowania IC w przetargach na przewozy. Stwierdził, że nie ma tutaj sprzeczności i każdy podmiot ma prawo startować w przetargach ogłaszanych przez marszałków i poszukiwać różnych form zysków. Wzrasta także konkurencyjność między podmiotami.

 

Związkowcy pytali także o realizowanie wyroku ETS wobec zawyżonych opłat dostępu do infrastruktury kolejowej. Minister zaznaczył, że wyrok został wdrożony i opłaty zostały obniżone o ok. 20%. Zaznaczył, że problemem jest zwrot zawyżonych opłat z lat ubiegłych. Występuje tu prawna zawiłość, a kwoty strat są jedynie szacunkowe. Przekazał zebranym zapewnienie, że MIR dostrzega problem i nie zamierza udawać, że nic się nie stało. Aktualnie pracuje nad rozwiązaniem tej prawnej zawiłości. Żaden z podmiotów nie wystąpił jeszcze z żądaniem zwrotu kosztów czy to przez ugodę czy na drodze sądowej.

 

Dyrektor Tomasz Warsza przekazał, że wobec wielu negatywnych komunikatów, jakie docierają do Ministerstwa na działanie kolejarskiej służby zdrowia, MIR zamierza przyjrzeć się sprawie. Zapowiedziano spotkanie poświęcone tej tematyce i zapewniono o wysłuchaniu przez Ministerstwo opinii strony społecznej.

 

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw".

 

 03 31 rk2 03 31 rk3 03 31 rk4 03 31 rk6  03 31 rk7 03 31 rk8

Dział: Z ostatnich dni

W dniu dzisiejszym, 31 marca, Dariusz Browarek, złożył swoją aplikację wraz z listami poparcia w biurze firmy prowadzącej rekrutację.

Listy podpisało łącznie przeszło 5000 osób. Za każdy podpis Wszysktim z Was i każdemu z osobna bardzo dziękuję - mówi Dariusz Browarek.

Teraz rozpocznie się kolejna część rekruratcji na przedstawiciela pracowników w Zarządzie PKP Cargo SA. O postępach będziemy informować na bieżąco.

 

Na zdjęciu Dariusz Browarek trzma segregator z kilkuset stronami Waszych podpisów. Jako Federacja ZZP PKP także dziękujemy za Wasze wsparcie!

 

Zdjecie podziekowanie Browarek

Dział: Z ostatnich dni

24 marca w poniedzialek odbyła się konferencja "Demografia na polskim rybku pracy. Czy Rodzina potrzebuje Państwa, czy to Państwo potrzebuje Rodziny", którą zorganizowało Forum Związków Zawodowych. Na wstępie gości powitał Tadeusz Chwałka, przewodniczący FZZ. Wśród panelistów głos zabrali m.in. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy.

 

Wśród gości jest także liczna grupa Komisji Forum Młodych Federacji ZZP PKP z Łukaszem Derylakiem na czele.

 

Co szósta polska rodzina żyje w skrajnej biedzie, dlatego w kraju rodzi się rekordowo mało dzieci. Problem jest poważny, bo w efekcie jest nas coraz mniej. Za chwilę nie tylko zabraknie rąk do pracy, ale zawali się też system emerytalno-rentowy, który nie jest z gumy. Długofalowa polityka demograficzna rządu jest niezbędna, by opanować kryzys demograficzny, który zagląda nam w oczy.

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka podkreślał na konferencji, że problemów demograficznych nie da się oddzielić od problemów rynku pracy, bo to dwa połączone ze sobą elementy.

- W sytuacji, gdy umowa na czas nieokreślony staje się luksusem, młode kobiety nie mogą liczyć na wsparcie. Wydłużony urlop macierzyński, choć z zasady jest dobrą inicjatywą, może stać się kulą u nogi, nie mówiąc już o tym, że tysiące młodych kobiet, zatrudnionych tylko na umowę o dzieło, w ogóle nie ma do niego prawa. Te zaś, które pracują na umowach terminowych - to aż 27% młodych ludzi - nie zdecyduje się na dziecko wiedząc, że nie będzie potem miała dokąd wrócić” - powiedział.

Dlatego lekarstwem na problemy rodzin z dziećmi jest skuteczna, a przede wszystkim długofalowa polityka rodzinna, a tej nie ma. Działania są doraźne. Kilka akcji to za mało, by system gruntownie zmienić.

Jeszcze tak źle nie było nigdy – alarmują specjaliści. Gwałtownie spada liczba urodzeń dzieci, bo dzieci w Polsce to luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. W rezultacie statystyki notują kolejne niechlubne rekordy. Ostatni to 1,3 dziecka na każdą polską rodzinę.

Te rodziny, które zdecydowały się na dzieci dotyka ubóstwo. Aż 25% rodzin z czwórką dzieci zmaga się z biedą.

- Rząd robi co może, by zmienić tę sytuację, ale potrzeby są ogromne. Przez wiele lat polityka demograficzna nie istniała. Teraz staramy się to zmieniać – mówił dr hab. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. – W czasie głębokiego kryzysu wydłużyliśmy urlopy macierzyńskie. Teraz pracujemy nad Kartą Dużej Rodziny. Wiemy jednak, że nie będzie zmian bez zmiany myślenia wśród pracodawców. Dlatego chcemy wzmocnić instrumenty, które pozwolą kobietom powrócić na rynek pracy, bez obaw, że zostaną z niego wyrzucone. To m.in. granty dla pracodawcy, który zatrudni kobietę z dzieckiem, a także specjalny dodatek aktywizacyjny. Będzie on dopłacany do pensji, ale pomysłów jest więcej.

Rząd zastanawia się też nad tym, co zrobić, by uelastycznić rynek pracy dla matek z dziećmi. Chodzi o to, by kobiety, które po dłuższej przerwie wrócą do pracy nie musiały pracować w gorszych warunkach i na gorszych umowach, co często ma teraz miejsce.

- Rynek pracy jest okrutny. Z naszych badań wynika, że aż 8% pracodawców nie udziela zwolnienia z pracy na dziecko. Pracodawcy chętnie eliminują też z rynku rodziców. Na szczęście to coraz rzadsze przypadki – mówiła Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy. – W 2013 roku 5, 6% kobiet i 10,2% mężczyzn straciło pracę w przeciągu pół roku od powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego.

- Zmienić trzeba mentalność zarówno pracodawców, jak i kobiet. Zarówno jedna, jak i druga strona nadużywają prawa. Pracodawcy szukają zapisów, które uderzają w kobiety z dziećmi, natomiast kobiety z dziećmi szukają paragrafów, które często pozwalają im uciec przed zwolnieniem - mówiła dr Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. – To rodzi patologie.

Patologiczny jest też system rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi. Teraz jest tak, że o miejscu w przedszkolu mogą pomarzyć rodzice, którzy pracują, bo system preferuje rodziny niepełne. W rezultacie jedno z rodziców musi rezygnować z pracy, by zająć się swoim dzieckiem. Na szczęście samorządy coraz lepiej rozumieją problemy rodzin wielodzietnych.

- Gdy zaczynaliśmy dyskusję o Karcie Dużych Rodzin jedynie władze Wrocławia i Grodziska Wielkopolskiego dostrzegały ten problem. Teraz to się zmienia. Od początku 2014 roku w całej Polsce działa już ponad 200 takich kart – mówiła Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Dzięki nim rodziny zaoszczędzają do kilkuset złotych miesięczne. Za chwilę z inicjatywy prezydenta będziemy mieli także ogólnopolską Kartę Dużych Rodzin. Metodą małych kroków jesteśmy w stanie dojść do rozwiązań, które na zachodzie są normą.

Zaproszeni do udziału w dyskusji goście jednogłośnie stwierdzili, że za wszystkie zmiany trzeba podziękować także związkom zawodowym. Eksperci Forum Związków Zawodowych od lat angażują się w prace przy wielu rozwiązaniach legislacyjnych, często proponują też swoje rozwiązania.

- Inwestycja w rodzinę musi być dla państwa priorytetowa i z pewnością nie da się jej prowadzić tanim kosztem - podsumował spotkanie Tadeusz Chwałka, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

 

źródło: fzz.org.pl

03 24 konferencja 01 03 24 konferencja 02

Dział: Z ostatnich dni

Odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia przez PKP IC Taboru Szynowego SA w Opolu

W spotkaniu, które odbyło się 20 marca 2014 roku w siedzibie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP w Warszawie uczestniczyli związkowcy z Federacji ZZP PKP i NSZZ „Solidarność” z Opola oraz Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity.To właśnie związki zawodowe zainicjowały rozmowy.

Po spotkaniu Paweł Hordyński, członek Zarządu ds. Finansowych PKP Intercity SA powiedział, że PKP IC jest zainteresowane przejęciem w całości znajdującego się w stanie upadłości likwidacyjnej zakładu. Dodał, że decyzja leży w interesie PKP IC. Zakład świadczy bardzo wysoki poziom usług i daje perspektywy na rozwój i wyjście z trudnej sytuacji. PKP IC chce w Opolu zbudować zaplecze techniczne do remontowania wagonów.

Andrzej Dec, przedstawiciel Federacji ZZP PKP pozytywnie ocenił spotkanie: „To dopiero początek, ale najważniejszym jest, że widać chęć prowadzenia rozmów i wypracowania wspólnego, najlepszego dla obu stron stanowiska.”

Zatrudniający ok. 350 osób Tabor Szynowy Opole SA działa w branży kolejowej od ponad stu lat. Od dłuższego czasu był w fatalnej sytuacji finansowej. W związku z niewywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych, urząd skarbowy w grudniu 2013 roku złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. 27 lutego w stan upadłości likwidacyjnej postawił Spółkę Sąd Okręgowy w Opolu. Do Taboru Szynowego od razu wszedł syndyk. Ewentualne przejęcie może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

 

Dział: Z ostatnich dni