|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

W dniu wczorajszym - 16 stycznia w siedzibie Spółki TK Telekom odbyło się spotkanie Zarządu TK Telekom z przedstawicielami związków Zawodowych.

Federację FZZ PKP reprezentował wiceprzewodniczący Jan Piechel.

Pierwsze merytoryczne spotkanie ustalono na dzień 6 lutego br., a rokowania będą trwały do końca marca.

 

Zamieszczamy dwa dokumenty bezpośrednio związane z tym spotkaniem:

 1) pismo, jakie w imieniu Federacji FZZ PKP do Zarządu Spółki TK Telekom Sp. z.o.o przesłał Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji.

Dokument jest realizacją uchwały przyjętej na środowym Zarządzie Głównym,

2) pełną treść notatki sporządzonej po wczorajszym spotkaniu.

 

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni


W środę 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

Na początku spotkania wiceprzewodniczący Dariusz Browarek przekazał na ręce przewodniczącego Stolorza list gratulacyjny za pracę na rzecz Federacji ZZP PKP. – Jest mi trochę niezręcznie. Dobrze, że jako przewodniczący nie musiałem sam podpisać tych podziękowań – zażartował Stanisław Stolorz.

Powitano także debiutanta − Mieczysława Kasprzaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei. Związek został włączony w struktury Federacji ZZP PKP w grudniu ubiegłego roku.

Następnie przystąpiono do procedowania według przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP, podjętej 3 grudnia 2013 roku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował jej realizację.

Kolejnym punktem było omówienie aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Część ta wzbudzała wśród dyskutujących spore emocje. Przewodniczący Stanisław Stolorz zapewnił, że rozmowy dotyczące ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP, rokują pozytywnym rozwiązaniem sprawy.

Zarząd Główny Federacji na wniosek wiceprzewodniczącego Dariusza Browarka podjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP żąda natychmiastowej realizacji zapisu . § 4 ust. 2 Porozumienia kończącego częściowo spór zbiorowy z dnia 10.06.2013 r. pomiędzy organizacjami związkowymi a PKP CARGO S.A. z dnia 22.08.2013 r. dotyczącego terminu rozpoczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A., który nie został dotrzymany zgodnie z zapisami ww. Porozumienia.

Jan Piechel - wiceprzewodniczący Federacji FZZ PKP zwrócił uwagę na tragiczną sytuację sp. TK TELEKOM Sp. z.o.o., której grozi podział na trzy oddzielne spółki. W grudniu w spółce powołano komitet protestacyjno-strajkowy. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyjął uchwałę, w której Federacja ZZP PKP popiera działania komitetu protestacyjno-strajkowego w spółce TK Telekom Sp. z.o.o. i tym samym sprzeciwia się działaniom Zarządu spółki mającym na celu zwolnienia grupowe i podział spółki bez wprowadzaniu Paktu Gwarancji dla pracowników.

Gościem Zarządu był Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, który omówił kwestie dotyczące działalności FZZ, a także przekazał pierwsze informacje związane z Kongresem Forum Związków Zawodowych zaplanowanym na maj bieżącego roku (13-15.05).

 

     

Dział: Z ostatnich dni

Przewozy-Regionalne-logo7 stycznia związki zawodowe w związku z brakiem respektowania ulg przejazdowych we wszystkich pociągach spółki Przewozy Regionalne uruchamianych jako pociągi stykowe na odcinkach linii kolejowych obsługiwanych przez spółkę Arriva w województwie kujawsko-pomorskim wystąpiły do zarządu Przewozów Regionalnych z pismem, w którym poinformowały, że jest to oczywiste złamanie porozumienia zbiorowego, upoważniające  stronę społeczną do odwieszenia akcji strajkowej, informując jednocześnie Związek Pracodawców Kolejowych o powyższej sprawie.

 

9 stycznia odbyło się spotkanie w tej sprawie na którym ustalono:
ważność ulg dla kolejarzy w pociągach „stykowych” uruchamianych przez Spółki „Przewozy Regionalne” i Arriva RP została przedłużona do 31 stycznia br.
Zarząd Sp. „Przewozy Regionalne” wystąpi do Związku Pracodawców Kolejowych z prośbą
o refundację kosztów honorowania ulg w pociągach „stykowych”.

 

- Spotkanie wskazuje na chęć rozwiązania przez zarząd PR sprawy ulg, a same negocjacje dają nadzieję na pozytywne rozwiązanie sprawy dla strony społecznej - mówi Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Zastrzega jednak, że wynegocjowane wczoraj porozumienie jest jedynie doraźnym działaniem pozwalającym na oddalenie zagrożenia strajkowego. Decydujące będzie kolejne spotkanie, które zaplanowano na 27 stycznia. Wtedy okaże się czy akcja strajkowa zostanie odwieszona.

- Ciekaw jestem jak długo cierpliwość partnerów społecznych będzie wystawiana na próbę - kwituje Dariusz Browarek.

 

Do pobrania:

 

- Komunikat Federacji ZZP PKP

- Pełna treść podpisanego porozumienia

 

 

 


 

01 10-Porozumienie Arriva

Dział: Z ostatnich dni

fzzppkp-logoW dniu 8 stycznia br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące omówienia projektów rozporządzeń w sprawie licencji maszynisty, świadectwa maszynisty i ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego Tomasz Warsza wraz ze współpracownikami, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele związków zawodowych. Strona społeczna reprezentowana była przez: przedstawicieli Federacji ZZP PKP, ZZM i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Stolorz – przewodniczący oraz Dariusz Browarek – wiceprzewodniczący.

Po przedstawieniu wyjaśnień ze strony Ministerstwa i UTK dotyczących zaproponowanych projektów rozporządzeń, strona społeczna zaakceptowała ich wprowadzenie. Jednocześnie przewodniczący Stolorz przedstawił uwagi do zaproponowanych rozwiązań, które na prośbę prezesa Dyla zostały przekazane do UTK.

Strona społeczna zwróciła uwagę na konieczność dopracowania niektórych rozwiązań i wystąpiła z propozycją powołania zespołu monitorującego wprowadzanie przepisów. W skład takiego zespołu powinni wejść przedstawiciele zarówno Ministerstwa, jak i Urzędu Transportu Kolejowego oraz strony społecznej. Jego zadaniem byłoby wskazywanie i natychmiastowa reakcja na ewentualne trudności przy wprowadzaniu dokumentów.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 23 grudzień 2013 17:14

Życzenia świąteczne 2013

Dział: Z ostatnich dni
środa, 18 grudzień 2013 08:36

Posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZP PKP

W poniedziałek, 16 grudnia 2013 roku, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZP PKP. Obrady poprowadził przewodniczący Stanisław Stolorz.

 

Pierwszą część posiedzenia poświęcono sprawom związkowym i organizacyjnym. Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił stan realizacji uchwały Rady Krajowej Federacji ZZP PKP, podjętej 26 sierpnia 2013 roku. Było to też przedmiotem dyskusji. Rada Krajowa Federacji ZZP PKP zaakceptowała realizację swej poprzedniej uchwały. Następnie przewodniczący Stanisław Stolorz przybliżył projekt preliminarza budżetowego Federacji ZZP PKP na 2014 rok. Po wysłuchaniu uwag i wyjaśnień Rada Krajowa przyjęła przedłożony preliminarz budżetowy do realizacji.

 

Na wniosek wiceprzewodniczącego Federacji ZZP PKP Jana Piechela Rada Krajowa zaakceptowała też przyjęcie w swe struktury Sojuszu Związków Zawodowych Kolejarzy Dolnego Śląska. Jego przewodniczącą została Anita Kraśnicka z Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, a wiceprzewodniczącymi: Ania Polak z Dolnośląskiego Zakładu PKP CARGO S.A. we Wrocławiu oraz Bolesław Woźniak z zakładu spółki PKP CARGOWAG w Jaworzynie Śląskiej.

 

Przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił efekty rozmów z Ogólnopolskim Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zaplecza Technicznego Kolei, którego przewodniczącym jest Mieczysław Kasprzak. Związek ten zdecydował się wstąpić w struktury Federacji ZZP PKP. Rada Krajowa w drodze uchwały przyjęła w struktury Federacji ten związek.

 

Druga część posiedzenia Rady Krajowej Federacji ZZP PKP miała uroczysty przebieg. Poświęcona była obchodom 95-lecia powstania pierwszego w Polsce ogólnokrajowego Związku Zawodowego Kolejarzy oraz z 30-leciem rozpoczęcia działalności przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP. W tej części posiedzenia naszej Rady Krajowej uczestniczyli także: Jakub Cebula - dyrektor gabinetu politycznego wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, która kieruje Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Sojecki – wiceprzewodniczący Związku Pracodawców Kolejowych oraz Łukasz Górnicki – dyrektor departamentu ds. strategii rozwoju Grupy PKP w Centrali spółki PKP S.A. Genezę obu naszych związkowych jubileuszy nakreślił w swym wystąpieniu przewodniczący Stanisław Stolorz. Do tych przełomowych wydarzeń odnieśli się również zaproszeni goście, przekazując gratulacje dla wszystkich członków Federacji ZZP PKP za kontynuowanie i rozwijanie kolejarskiego ruchu związkowego w Polsce. Następnie przewodniczący Stanisław Stolorz wręczył wszystkim członkom Rady Krajowej listy gratulacyjne. A w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia przekazał wszystkim życzenia spędzenia spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt, jak też życzył wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku.

Dział: Z ostatnich dni

logo FZZP PKPFederacja ZZP PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność i Konfederacja Kolejowych Związków zawodowych oczekuje  bezwzględnego stosowania zasad ulg przejazdowych opisanych w ustaleniach mediacji sporu zbiorowego z dnia 29.08.2013r. w obsługiwanych przez spółkę Arriva pociągach spółki Przewozy Regionalne.

Porozumienie dotyczące stosowania ulg przejazdowych na rok 2014 i lata następne już w §1 wyraźnie wskazują, że uprawnienia do ulg przejazdowych obowiązują we wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników. Wobec powyższego odstąpienie od tej zasady traktowane będzie stronę związkową jako zerwanie zawartych porozumień,  konsekwencją czego będzie odwieszenie sporu zbiorowego.

Pisma w tej sprawie otrzymali: pełnomocnik Spółek Grupy PKP Piotr Ciżkowicz z zarządu PKP, Ryszard Kuć, prezes zarządu spółki Przewozy Regionalnej, oraz mediatorzy sporu zbiorowego: Longin Komołowski i Krzysztof Tchórzewski.

Kopie pism : pdf/Cizkowicz_ulgi_przejazdowe9gru13.pdfpdf/Cizkowicz_ulgi_przejazdowe9gru13.pdf

Dział: Z ostatnich dni

Obrady Zarządu FZZP PKP, 3 XII 2013.We wtorek, 3 XII odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP. Głównymi tematami były omówienie bieżącej sytuacji w spółkach kolejowych oraz przedstawienie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Federacji ZZP PKP na 2014 rok. Znaczną część spotkania przeznaczono też na omówienie spraw organizacyjnych.

Obrady Zarządu otworzył i poprowadził przewodniczący FZZP PKP Stanisław Stolorz. Przed rozpoczęciem posiedzenia zebrani na sali uczcili minutą ciszy pamięć dwojga zmarłych niedawno przewodniczących zarządów zakładowych – Ludmiły Kalisty, członkini Rady Branżowej PLK i Romana Raczyńskiego, członka Rady Branżowej SOK i zarządu Głównego ZZK Okręgu Centralnego.

Następnie Zarząd zaakceptował sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniego posiedzenia. W dalszej części wiceprzewodniczący Dariusz Browarek omówił kwestie dotyczące przydziału akcji pracowniczych w PKP Cargo. Poinformował, że Federacja ZZP PKP zwróci się do spółki z prośbą wyjaśnienie niejasnych informacji  w tej sprawie, tak aby żaden z uprawionych pracowników nie stracił możliwości  otrzymania akcji.

Pózniej omówiono bieżącą sytuację w niektórych spółkach kolejowych, w tym PKP PLK, PKP Energetyka, Straży Ochrony Kolei oraz PKP Intercity.

Obrady Zarządu Federacji, 3 XII 2013

Obrady Zarządu Federacji, 3 XII 2013 rObrady Zarządu, 3 XII 2013 r.

Dział: Z ostatnich dni

Federacja ZZP PKPWe wtorek, 3 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami Związków Zawodowych Branży Kolejowej. Na spotkaniu Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP reprezentował przewodniczący Stanisław Stolorz. Przedstawiciele związków przekazali wicepremier pismo, w którym gratulując objęcia nowej odpowiedzialnej funkcji przedstawili swoje opinie co do najbardziej zapalnych obszarów w części dotyczącej polskiego kolejnictwa. Związkowcy zadeklarowali swoją pomoc w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów poprzez wykorzystanie formuły dialogu społecznego.

W rozmowie z wicepremier Bieńkowską omówiono kluczowe wyzwania stojące przed polską koleją w tym m.in.prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów,sytuację przewozów regionalnych i bezpieczeństwo na terenie objętym pracami inwestycyjnymi.

Omówiono także sytuacje spółek Grupy PKP. Uczestnicy spotkania wspólnie wyrazili pogląd, że rok 2014 będzie wyjątkowo trudnym z uwagi na kumulację wielu istotnych wyzwań. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze a kolejne ustalono na początek stycznia.

W celu wypracowania skutecznych rozwiązań wicepremier Bieńkowska zaproponowała, aby w kolejnych tygodniach strona rządowa wraz ze Związkami Zawodowymi wypracowali analizy służące rozwiązaniu poruszanych problemów. Powołano Zespół roboczy ds. Przewozów Regionalnych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, Marszałków województw oraz Związków zawodowych.

Całą treść listu do wicepremier Bieńkowskiej: pdf/ListdoWicepremierBienkowskiej.pdf.

tekst komunikatu: pdf/MinistBienkowskaspotkanie3XII13.pdf

Dział: Z ostatnich dni

FZZKKrajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w spółce Przewozy Regionalne ogłosił z dniem 26 listopada 2013 r. pogotowie strajkowe i polecił powołanie wspólnych Zakładowych Komitetów Strajkowych. Ustalono także Regulamin Strajku. Decyzja o ustaleniu daty strajku (generalnego) zostanie podjęta na oddzielnym spotkaniu.

Warszawa, dnia 26.11.2013r.

Komunikat prasowy

Spotkania liderów central związkowych z załogami wszystkich zakładów Spółki Przewozy Regionalne potwierdziły determinację pracowników do podjęcia strajku w przypadku braku rozwiązań naprawczych dla Spółki i gwarancji stabilności zatrudnienia.

Z dezaprobatą przyjmujemy ignorancję i brak poczucia odpowiedzialności Marszałków województw, którzy nie zrobili nic zarówno w czasie mediacji sporu zbiorowego, jak również po podpisaniu protokołu rozbieżności, aby rozwiązać problemy Spółki PR, której są współwłaścicielami, a także w sprawie uniknięcia strajku.

W związku z powyższym Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy z dniem 26.11.2013 r. wprowadził Pogotowie Strajkowe we wszystkich Zakładach Spółki Przewozy Regionalne i polecił powołanie wspólnych, Zakładowych Komitetów Strajkowych. Przyjęto także Regulamin Strajku.

Zważywszy na deklarację złożoną w dniu 22.11.2013 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu Pana Zbigniewa Rynasiewicza dotyczącą zorganizowania spotkania z Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Panią Elżbietą Bieńkowską, a także woli zaangażowania resortu w rozwiązanie problemów Spółki Przewozy Regionalne i ich udziału w posiedzeniu Konwentu Marszałków zaplanowanym na dzień 5-6 grudnia 2013r. Krajowy Komitet Strajkowy do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie podejmuje decyzji o wyznaczeniu daty rozpoczęcia strajku.

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w Spółce Przewozy Regionalne

 

W załączeniu kopia komunikatu: KomunikatPogotowieStrajkowePR.pdf

Dział: Z ostatnich dni