|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 23 październik 2014 00:00

Zarząd zaczyna mówić ludzkim głosem - RB PLK

logo pkp plk22 października odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK, w którym - można rzec - tradycyjny udział wzięli Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes zarządu ds. restrukturyzacji oraz Grzegorz Sokołowski, dyrektor biura spraw pracowniczych.

Od kilku miesięcy panowie przyzwyczaili nas do jednostronnej komunikacji, która bardziej przypominała szum, aniżeli merytoryczną dyskusję. Na apele o poważne rozmowy, prośby przekazania materiałów -  pozostawali niewzruszeni. Wszystko zmieniło się dosłownie w ciągu kilku dni, kiedy widmo organizowanej akcji protestacyjnej zawisło niczym burzowe chmury nad głowami zarządu.

Przypomnijmym, że z brakiem porozumienia w spółce mamy do czynienia od wakacji, kiedy w związku z planem (teraz już stanem faktycznym) likwidacji sekcji, zwróciliśmy się kilkukrotnie o udostępnienie ekonomicznego uzasadnienia tych działań oraz prowadzenia realnego dialogu, a nie jedynie informowania o konrektnych działaniach.

Spotkanie poprzedziła informacja Jana Piechela, wiceprzewodniczącego Federacji ZZP PKP o spotkaniu, jakie odbyło się 21 października. W jego trakcie miały  miejsce pierwsze rzeczowe rozmowy dotyczące obecnego stanu rzeczy, a także wreszcie zarząd odniósł się do pisma Federacji z 19 sierpnia (sic!).

Czego dowiedzieliśmy się z tego spotkania?

 

Chcę dać gwarancje zatrudnienia

Prezes Wojciechowski przekazał, że obecny zarząd pracuje nad zapewnieniem długofalowego finansowania spółki z budżetu państwa. Obecne przychody spółki z tytułu dostępu do infrastruktury spadły z 50% do 30%, co jest efektem wyroku sądu w sprawie zawyżonych opłat za dostęp do infrastruktury. Trwają rozmowy z ministerstwem na temat stworzenia planów budżetowych na przynajmniej 5 lat wprzód. Jak dodał prezes - jedynie taka perspektywa budżetowa umożliwi efektywne zarządzanie, a także umożliwi na ewentualne podpisanie gwaracji zatrudnienia, których Federacja domagała się w sierpniu.

PLK zarządza 19 000 linii, nie jest jednak finansowana w sposób wystarczający. Zarząd chce przedstawić konkretne wyliczenia - ile kosztuje realizizacja stawianych przez "Peelką" celów.

Musimy inwestować w linie towarowe

Prezes Wojciechowski powiedział także, że spółka żyje dzięki przewozom towarowym i w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej winna podjąć kroki do remontowania infrastruktury na liniach towarowych. Przypomnijmy, że średnia prędkość pociągu towarowego w Polsce to ok. 20km/h, w Niemczech pociąg taki pojedzie trzy razy szybciej.

System wynagradzania i system rekrutacji

Goście wskazali także na konieczność zmiany systemu wynagradzania, jak zaznaczono - odbędzie się to oczywiście w porozumieniu ze stroną społeczną. Zmiana systemu ma umożliwić zakończenie "patologii dyrektorów projektu", których w spółce jest kilkuset. Na czym ona polega? Obecny system wynagradzania ma pewne pułapy finansowe, które nie odpowiadają kwotom wynagradzenia, jakie powinni otrzymywać w spółce pracownicy. Jedyną metodą, aby podnieść im wynagrodzenie jest zrobienie z nich dyrektorów. To patologia, mówią zgodnie panowie Wojciechowski i Sokołowski.

Wynagrodzenia winny być w spółce uzależnione od kompetencji i doświadczenia, ale wprowadzenie tego stanu, możliwe jest jedynie poprzez stworzenie nowego systemu.

Przedmiotem dyskusji mają być także podwyżki, których obecna wysokość jest naderskromna (wskaźnik inflacji+1%), prezes chciałby, aby od 2015 roku podwyżki odbywały się wg. nowego wskaźnika.

Zmiany mają umożliwić przyjęcie większej liczby pracowników z zewnątrz, która wciąż jest niska, "bo i pensje niskie", a także sprawić, aby nowy pracownik nie otrzymywał kilkuset złotych więcej aniżeli doświadczony z wieloletnim stażem. "Nikomu się z tego tytułu nie pogorszy" zapewnia dyrektor. Tegoroczne podniesienie limitów przyjęć ma także na celu zasypywanie luki pokoleniowej.

Wskazano także, że w spółce jest problem ze zdrowiem i pracownikami, którzy nie spełniają wywmogów merdycznych odpowiednich do ich stanowisk. Spółka inicjuje urealnienie przepisów oraz zmiany instrukcji zależnych od PLK, aby sprawić je bardziej rzeczywistymi. Co z pracownikami, którzy nie przejdą badań? Jak zapewniają przedstawiciele "Peelki" - spółka chce ich wykorzystać do przyuczania nowych pracowników, których szkolenie, na niektórych stanowiskach trwa nawet dwa lata. Zaznaczono, że spółka nie chce rozstawać się z doświadczonymi kolejarzami i będzie starała się o zapewnienie im pracy w nowej roli.

W czasie żywiołowej dyskusji koledzy z IZ Poznań zapytali o to czy dyrektorzy zakładów na pewno będą chętni, aby zatrudnić pracowników-nauczycieli, którzy są dla nich przecież nieefektywni - na to pytanie niestety odpowiedź nie padła. Dość powiedzieć, że pojawi się uzasadniona obawa czy "cukierowy pla" zarządu znajdzie przełożenie na poziomie zakładu.

Protokół 11 i 12

Nie mogło także zabraknąć dyskusji nad projektem do protokołu dodatkowego nr 11, w którym wyliczono nową podstawę do przyznawania nagród jubileuszowych - jak zaznaczono, najważniejszym jest, że kwoty te zrównano - nie jest bowiem tak, że kwota ta winna być zależna od stanowiska - "Pracownik w zakładzie nie jest mniej lojalny niż dyrektor, jeśli obaj pracują 35 lat" - padło na sali. Konfliktogenna jest oczywiście kwota, która będzie przedmiotem dalszych negocjacji.

Z kolei tak zwany "Protokół 12" to twór zupełnie nowy, będący efektem wtorkowych rozmów. Ma on zawierać zmiany w strukturze Zakładów, przegląd efektów zmian w Sekcjach (tutaj padło zapewnienie, że ich liczba pozostanie otwarta w tym sensie, że jeżeli gdzieś system się nie sprawdzi to możliwe jest dodanie sekcji), dalej tutaj mają pojawić się także upragnione gwarancje zatrudnienia. O pracach nad tym dokumentem, podobnie jak innymi, informować będziemy na bieżąco.

Cieszy nas, że Zarząd wreszcie zaczął mówić ludzki głosem, a w zasadzie, że wreszcie traktuje stronę społeczną z szacunkiem. Tu nie chodzi o to, by pojawić się na każdym spotkaniu, ale by rozmawiać nie tylko mówiąc, ale także słuchając i trawiąc usłyszane myśli.

Ostrożnie wyrażamy nadzieję, że wtorkowe i wczorajsze spotkanie będzie małym przełomem w sposobie prowadzenia dialogu i umożliwi nam dojście do porozumienia. Ale spokojnie. Jesteśmy czujni. "Zagłaskać się nie damy".

Obszerniejsza relacja w kolenym numerze "Naszych Spraw"

 

10 22 PLK 01 10 22 PLK 02 10 22 PLK 03 10 22 PLK 04 10 22 PLK 05

Dział: Z ostatnich dni

logo pkp plkW piątek 10 października odbyło się posiedzenie Prezydium RB PLK, którego celem było omówienie obecnej sytuacji w Spółce oraz dyskusja nad projektem Protokołu dodatkowego nr 10 do ZUZP. Spotkanie poprowadziła Joanna Klekot, a brał w nim udział także Jan Piechel, wiceprzewodniczący Federacji.

Posiedzenie zakończyło wysłanie kolejnego już pisma do Prezesa PKP PLK Pana Remigiusza Paszkiewicza, jego treść prezentujemy poniżej:

 

10 10 Pismo Remigiusz Paszkiewicz 01

10 10 Pismo Remigiusz Paszkiewicz 02

10 10 Pismo Remigiusz Paszkiewicz 03

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 09 październik 2014 00:00

Spór zbiorowy w Polskich Liniach Kolejowych trwa!

logo pkp plkKierownictwo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP wystosowało pismo do prezesa PKP PLK SA dotyczące trwającego sporu zbiorowego w spółce. Władze Polskich Linii Kolejowej podważają od strony prawnej istnienie sporu.

Nie zgadzamy się z tym. Problem jest znany, a my walczymy o pracowników PKP PLK!

 

Pan Remigiusz Paszkiewicz
Prezes Zarządu PKP PLK SA

Szanowny Panie Prezesie,
W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na zgłoszenie sporu zbiorowego oraz prowadzonych rozmów informujemy:
1. Fundamentalnymi przyczynami zgłoszenia sporu zbiorowego są:
a) nierespektowanie zawartych uzgodnień:
porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. z 2005 roku - nieudzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej;
umowy społecznej z 2012 roku realizowanej w 2014 roku -wprowadzenie własnych zasad PDO sprzecznych z wcześniejszymi założeniami),
b) zagrożenie warunków pracy i płacy (bezpośrednio i pośrednio związane ze wprowadzanymi i przewidywanymi zmianami organizacyjnymi).
Obie podstawowe przyczyny mogą być przyczynami i powodami zaistnienia sporu zbiorowego. Pozwalamy sobie przypomnieć, że u podstaw sporów i strajków pracowników sektora górnictwa oraz innych branż, leżały konflikty spowodowane zmianami organizacyjnymi oraz zagrożeniem warunków pracy pracowników.
2. Przedmiot sporu nie są sprawy organizacyjne, ani też bieżące zarządzanie Spółką. Możemy negatywnie oceniać proces zarządzania spółką, możemy kwestionować zasadność podejmowanych decyzji, możemy wskazywać nieprawidłowości, możemy i będziemy wykazywać troskę o Spółkę i los jej
pracowników, ale nie zamierzamy przejmować odpowiedzialności za zarządzanie spółką i skutki podejmowanych przez zarządzających decyzji.
Żądanie wstrzymania prac nad zmianami organizacyjnymi nie oznacza żądania rezygnacji z tych zmian, a jedynie ich czasowe wstrzymanie do momentu zakończenia merytorycznej dyskusji nad tymi zmianami. Wprowadzane zmiany jeszcze bardziej pogorszą obecną strukturę (co jest skutkiem nieukończonych w 2009 roku zmian organizacyjnych), w Spółce nadal będą funkcjonować zakłady o bardzo zróżnicowanej wielkości, a także powstaną sekcje, których wielkość i zakres działania będzie większy,    aniżeli    niektórych    zakładów    linii    kolejowych.

Uważamy, że takie poważne i daleko idące zmiany organizacyjne winny zostać poprzedzone merytoryczną dyskusją, w oparciu o analizy dostępne obu stronom. Pomimo zapewnień, że pracodawca przeprowadził stosowne analizy, odmawia ich przedstawienia. Fakt ten stronie społecznej daje podstawy do przypuszczeń, że albo analizy nie zostały przeprowadzone w sposób właściwy, albo też rekomendacje będące ich efektem, nie uzasadniają podjętych decyzji. Naszym zdaniem wypracowane rozwiązania winny uwzględniać zarówno interesy pracodawców, jak i kwestie pracownicze, traktujące potrzeby obu stron w sposób partnerski, a nie jednostronny.
Przedstawione zagadnienia (11 postulatów), o których chcieliśmy konstruktywnie rozmawiać, wynikają z dwóch wcześniej wskazanych przedmiotów sporu i w większości dotyczą spraw pracowniczych bezpośrednio lub pośrednio związanych ze zmianami organizacyjnymi, ale także wynikają z naszej negatywnej oceny działań zarządzających spółką, w tym zakresie.
Szanowny Panie Prezesie,
Z udzielonej odpowiedzi wynika, iż PKP PLK nie tylko nie zamierza spełnić naszych żądań, ale też uważa, iż nie mamy podstaw do oceny podejmowanych przez Spółkę decyzji. Pracodawca nie przedstawił także żadnej propozycji rozwiązania przedstawionych problemów. Prowadzone działania i przygotowane wcześniej dokumenty jednoznacznie wskazują, że Pracodawca w odpowiedziach wielokrotnie (świadomie bądź nieświadomie) posługuje się nieprawdziwymi informacjami (np. zakłada niepogorszenie warunków pracy i płacy, czy też utrzymanie poziomu zatrudnienia, a w przyjętym harmonogramie wdrażania zmian zakłada wręczanie pracownikom wypowiedzeń, czy też posiłkuje się analizami wieloletnimi, a nie potrafi pokazać rozkładu poziomu zatrudnienia w nowych sekcjach, czy zespołach).
Szanowny Panie Prezesie,
Tracimy do Pracodawcy zaufanie, który przedstawia nam istotne propozycje w formie prezentacji a nie uwzględnia w przyjętych dokumentach/regulaminach/, bardzo istotnych uregulowań,/np. brak zasad naliczania zatrudnienia w poszczególnych zespołach/ lub też wprowadza zapisy pozwalające na dowolne kształtowanie struktury/np. brak zasad i kryterium tworzenia sekcji/.
Nie możemy mieć zaufania do Pracodawcy, który w sposób dowolny i wybiórczy realizuje i interpretuje podpisane porozumienia. Pracodawcy, który ocenia jakie informacje niezbędne są do prowadzenia działalności związkowej
Szanowny Panie Prezesie,
Nie akceptujemy realizowania przez Pracodawcę „polityki faktów dokonanych".
Udzielona odpowiedź jest dla nas nie do zaakceptowania i nie może stanowić podstawy do odstąpienia od sporu zbiorowego. jesteśmy gotowi do konstruktywnych i merytorycznych rozmów. W terminie do 15 października 2014 roku oczekujemy podpisania porozumienia lub protokołu rozbieżności.
Z wyrazami szacunku,

Jan Piechel

 

Paszkiewicza-page-001

Paszkiewicza-page-002

Paszkiewicza-page-003

Dział: Z ostatnich dni
środa, 24 wrzesień 2014 00:00

Protest w PLK

logo pkp plk23 września organizacje związkowe działające w Polskich Liniach Kolejowych złożyły na ręce prezesa spółki Remigiusza Paszkiewicza protest.

Związki zawodowe działające w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. protestują przeciwko pogarszającej się sytuacji pracowniczej w Spółce w skutek wdrażania zmian organizacyjnych oraz lekceważenia stanowisk i uwag strony związkowej.

Obecnie wbrew opinii związków zawodowych wprowadzany jest pierwszy etap zmian organizacyjnych tj. łączenie sekcji eksploatacji (75 "nowych" sekcji ma rozpocząć działalność od 1 października 2014 r.).

Pomimo oprotestowanego przez stronę związkową projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Katowicach (kadry i place) i Warszawie (rachunkowość i finanse), Spółka przygotowuje jego utworzenie.

Przeciwstawiamy się również planowanemu przez Zarząd zmniejszeniu ilości Zakładów Linii Kolejowych podległych Centrali PKP PLK SA.

Powyższe zmiany nie mają akceptacji pracowników i są kwestionowane przez związki zawodowe z uwagi na szkodliwe skutki ich wprowadzenia dla prawidłowego funkcjonowania spółki, bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz jej załogi.

Związki Zawodowe są przeciwne wyrzucaniu sprawdzonej kadry kolejowej i zastępowanie  jej pracownikami bez doświadczenia branżowego.

Podkreślamy, ze głównym celem PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, a nie skupianie uwagi pracowników Spółki na wdrażaniu ciągłych zmian - eksperymentów w zakresie organizacji pracy i struktury jednostek organizacyjnych w PKP PLK.

Naszym zdaniem Zarząd PKP PLK S.A. łamie § 11 ust. 2 "Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) 'dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A", zawartego w dniu 11 stycznia 2005 r. oraz nie stosuje się do zapisów ,Porozumienia z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian organizacyjnych w Spółce".

W związku z powyższym, informujemy o zamiarze prowadzenia dalszych działań przewidzianych w naszych statutach, w oparciu o istniejące akty prawne tj, rozmowy w ramach Dialogu Społecznego i usławy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z możliwością przeprowadzenia strajku ostrzegawczego włącznie.

 

Poniżej skan pisma.

 

scan00851

Dział: Z ostatnich dni
środa, 17 wrzesień 2014 00:00

Interpelacja w sprawie PLK

logo pkp plkPoseł Jerzy Polaczek wspiera naszą walkę z PLK. Skierował za pośrednictwem marszałek sejmu serię pytań i wątpliwości do minister infrastruktury i rozwoju. Czekamy na odpowiedzi!

 

polaczek1

polaczek2

polaczek3

polaczek4

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 25 sierpień 2014 00:00

Odpowiedź PLK na zgłoszenie sporu zbiorowego

logo pkp plkOtrzymaliśmy odpowiedź z PKP PLK na pismo dotyczące zgłoszenia sporu zbiorowego. Jego treść można skrócić do "bla-bla" my o jednym, oni o drugim. Żadnego merytorycznego odniesienia się do naszych postulatów. Mamy za to zaproszenie na do A.F. Wojciechowskiego na 4 września. Zobaczymy co przyniesie.

 

ipr6.0703.149.14-page-001

ipr6.0703.149.14-page-002

ipr6.0703.149.14-page-003

ipr6.0703.149.14-page-004

ipr6.0703.149.14-page-005

Dział: Z ostatnich dni

logo pkp plkWobec dalszego pozorowania dialogu społecznego przez Zarząd PKP PLK SA, dalszego traktowania partnera społecznego, w sposób arogancki, w czasie wczorajszego posiedzenie Rady Branżowej PLK, zebrani zadecydowali o przekazaniu zarządowi spółki PKP PLK SA dokumentu, w którym zawarliśmy jedenaście naszych żądań. Na odpowiedź czekamy trzy dni robocze.

 

08 19 Spor zbiorowy 01

 

08 19 Spor zbiorowy 02

08 19 Spor zbiorowy 03

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 18 sierpień 2014 00:00

Zbiorcza odpowiedź z PLK na nasze pisma

logo pkp plkPoniżej publikujemy treść odpowiedzi na pisma, które kierowaliśmy do prezesa PKP PLK SA p. Remigiusza Paszkiewicza.

Jako element humorystyczny wskażemy, że odpowiedź dotarła do nas 14 sierpnia o godzinie 20.19 - widać, że Centrala lubi czuć ten dreszczyk emocji.

 

IPR6.0703.142.14-page-001

IPR6.0703.142.14-page-002

IPR6.0703.142.14-page-003

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 08 sierpień 2014 00:00

Pismo do Prezesa PLK Remigiusza Paszkiewicza

logo pkp plkW związku z karygodnym trybem prowadzenia "konsultacji" ze stroną społeczną, niereagowania na pisma adresowane do centrali PKP PLK, przekazaliśmy dzisiaj kolejne pismo do prezesa Remigiusza Paszkiewicza. Czas na zmiany daliśmy do 14 sierpnia br.

 

 

08 07 pismo Prezes PLK-page-002

08 07 pismo Prezes PLK-page-003

08 07 pismo Prezes PLK-page-004

Dział: Z ostatnich dni