|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

logo pkp plkW dniu 22 lipca wysłaliśmy do prezesa Remigiusza Paszkiewicza pismo  w sprawie konsultacji projektu zmian struktur organizacyjnych Zakładów Linii Kolejowych. Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką uzyskaliśmy z Centrali.

07 29 odpowiedz PLK 01

07 29 odpowiedz PLK 02

Dział: Z ostatnich dni

logo pkp plkPoniżej prezentujemy pismo do prezesa PKP PLK, Remigiusza Paszkiewicza w sprawie konsultacji projektu zmian struktur organizacyjnych Zakładów Linii Kolejowych

07 22 pismo PLK-001

07 22 pismo PLK-002

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 21 lipiec 2014 00:00

hip hip hura, testują ERTMS dwa

logo pkp plkInformację o tym, że już od miesiąca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. testują europejski system zarządzania ruchem kolejowym ERTMS poziomu drugiego, poinformował operator na swoich stronach internetowych.

Skąd na naszej stronie taki nietypowy tytuł? Bo ERTMS 2 oraz Pendolino to nieodłączna para, niczym Romeo i Julia polskiej kolei. Sytuacji z Pendolino, braku możliwości homologowania go na wymaganą prędkość do 250 km/h na godzinę, z powodu.... braku odpowiedniej infrastruktury, nie będę przytaczał. Udało się ustalić porozumienie pomiędzy PKP SA a Alstomem i tego się trzymajmy.

Teraz wreszcie trwają testy systemu, ba! Wszystko jest na dobrej drodze, aby system ten został wdrożony.

ERTMS to zintegrowany system zarządzania ruchem kolejowym, który docelowo ma działać na najważniejszych liniach kolejowych w Europie. W Polsce wdrażany jest m.in. na linii kolejowej E30 z Legnicy do Bielawy Dolnej. Na liczącym ponad 84 km odcinku zamontowano urządzenia przytorowe – eurobalisy oraz maszty radiokomunikacyjne. Uzupełnieniem systemów ulokowanych w infrastrukturze są urządzenia pokładowe w lokomotywach, wspomagające oraz kontrolujące pracę maszynisty.

W czerwcu br. na zamkniętych dla ruchu odcinkach linii kolejowych, najpierw od stacji Okmiany i szlaku Okmiany – Bolesławiec, następnie na odcinku pilotażowym Okmiany – Bolesławiec – Zebrzydowa rozpoczęto testy systemu. Pozwolą one zweryfikować przyjęte założenia dotyczące rozwiązań technicznych. W czasie prób sprawdzane są wszystkie aspekty działania systemu, w tym zasięg sygnału radiowego oraz transmisja danych pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokładowymi.

– Testy odbywają się według specjalnie opracowanych scenariuszy, które zakładają m.in. usterki czy celowe działania, np. niepodjęcie hamowania przez maszynistę lub niereagowanie na wskazania urządzeń. Pozwoli to sprawdzić, czy system w prawidłowy sposób zareaguje w tych ekstremalnych sytuacjach – mówi Jarosław Kozłowski z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., odpowiedzialny za inwestycję. – Przeprowadzone do tej pory próby potwierdzają, że system sprawuje się zgodnie z przyjętymi założeniami – dodaje.

W próbach bierze udział lokomotywa z serii EP09 z zabudowanymi urządzeniami pokładowymi ETCS i GSM-R. Po pomyślnym zakończeniu testów linia kolejowa wraz z systemem zostanie wprowadzona do eksploatacji, a wiedza zdobyta podczas badania posłuży do wdrożenia podsystemów ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

System ERTMS drugiego poziomu obejmuje ETCS, czyli Europejski System Sterowania Pociągiem, który umożliwia ciągłą kontrolę pracy maszynisty. Jego działanie polega na komunikowaniu się urządzeń przytorowych z lokomotywą i przekazywaniu informacji dotyczących m.in. maksymalnej dozwolonej prędkości na danym odcinku. W skład ERTMS drugiego poziomu wchodzi również cyfrowy system kolejowej komunikacji GSM-R, który wykorzystuje dedykowany kolei standard bezprzewodowej transmisji danych GSM do komunikacji głosowej między pracownikami kolei (dyżurnymi ruchu, dyspozytorami, maszynistami, pracownikami obsługi technicznej) oraz do przekazywania informacji do lokomotyw.

Efektem wdrożenia systemu ERTMS na polskich liniach kolejowych będzie przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów, co przekłada się na zwiększenie komfortu podróżowania. Dzięki interoperacyjności systemu, możliwy będzie swobodny przejazd pociągów między sieciami kolejowymi różnych zarządców. Nie będzie też konieczności wymiany lokomotyw na granicach poszczególnych państw.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna” POIiŚ 7.1-15.1.

Warto odwiedzić stronę, na której wskazane są plany narodowego planu wdrażania systemu.

(źródło: PKP PLK)

Dział: Z ostatnich dni
środa, 18 czerwiec 2014 07:59

Podwyżki w PKP PLK podpisane

logo pkp plk17 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dotyczące podwyżek.

1. Wprowadza się z dniem 01 czerwca 2014 roku podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna".

2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 37,52 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP, wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, na stan zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 01 czerwca  2014 r

 

 

06 17 porozumienie plk

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 13 czerwiec 2014 08:06

Trwają rozmowy dotyczące podwyżek w PKP PLK

logo pkp plk

Trwają rozmowy z Zarządem PKP PLK w sprawie podwyżek. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji ze stroną społeczną.

Treść projektu:

 

1. Wprowadza się z dniem 01 czerwca 2014 roku podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna".

2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 37,52 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP, wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, na stan zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 01 czerwca  2014 r.

3. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki./

4.Ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z Regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczą we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).

5. Wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynosi nie mniej niż 25 zł dla każdego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Z podwyżek wyłącza się pracowników:
     1) pozostających w skutkach kar porządkowych, do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w danej jednostce organizacyjnej Spółki, o których mowa
w ust. 8;
        2) zatrudnionych po dniu 31 maja 2014 roku;
     3) w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kp, do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w danej jednostce organizacyjnej Spółki, o których mowa w ust. 8;
      4) znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w danej jednostce organizacyjnej Spółki, o których mowa w ust. 8;
        5) którzy na dzień 1 czerwca 2014 roku nie pozostają w stanie zatrudnienia w rozumieniu „Instrukcji w sprawie wewnętrznej sprawozdawczości statystycznej z zatrudnienia i wynagrodzeń w spółce  PKP S.A. i spółkach Grupy PKP” (przebywający na urlopach bezpłatnych, urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych itp.), z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Pracownicy , o których mowa w ust. 6 pkt. 5 mogą być objęci podwyżką wynagrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 8, w ramach środków na podwyżki przydzielonych jednostkom organizacyjnym Spółki.

8. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki zostaną uzgodnione przez kierowników jednostek organizacyjnych z zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie do 7 dni od przekazania limitu środków na podwyżkę wynagrodzeń.

9. Zawarte Porozumienie kończy wszystkie prowadzone spory zbiorowe w sprawie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Spółki, na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia.

10. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę w okresie 11 miesięcy br. wyniku finansowego, korzystniejszego niż zatwierdzony w Planie działalności Spółki na 2014 rok, Zarząd Spółki przeznaczy dodatkowe środki finansowe, stanowiące równowartość 8 % kwoty uzyskanej poprawy tego wyniku na nagrody dla pracowników, które będą wypłacane w uzgodnieniu z partnerami społecznymi do końca 2014 roku

 

 

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 06 czerwiec 2014 09:40

Rada Branżowa PKP PLK

05 06 RB PLKW dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK. Obrady poprowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady. Gośmi spotkania byli: Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji oraz Grzegorz Sokołowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych. W obradach uczestniczył także Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w Spółce. Trzeba powiedzieć, że zarówno wiceprezes, jak i dyrektor pod względem pr są do spotkań przygotowani znakomicie. Dyrektor Sokołowski zwrócił uwagę na podejmowane przez PLK działania na rzecz likwidacji luki pokoleniowej. Dotychczas otwarto 14 klas kolejowych, a od nowego roku szkolnego planowanych jest otwarcie kolejnych sześciu. Stanisław Stolorz, zadał jednak pytanie o to, jakie są perspektywy zatrudnienia dla młodych uczniów. Nie chodzi bowiem o to, żeby utworzyć teraz kilkadziesiąt klas i dać im nadzieje na zatrudnienie, a konkretne propozycje. Istnieje przecież prawdopodobieństwo, że absolwent szkoły nie pójdzie pracować do PLK, a np. DB. Niestety w zasadzie pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Miłym akcentem wczorajszego spotkania był fakt obchodzenia urodzin przez Wiceprezesa Wojciechowskiego, który z tej okazji otrzymał od Federacji ZZP PKP pamiątkowy obraz.

Rozmowa była emocjonująca, jednak nie przyniosła konkretnych rozstrzygnięć.

05 06 RB PLK 2 05 06 RB PLK 3

Obszerniejsza relacja pojawi się w kolejnym wydaniu "Naszych Spraw".

 

Dział: Z ostatnich dni

Prezentujemy podjętą przez Zarząd Główny Federacji ZZK PKP uchwałę, a także pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza

 

PISMO PLK

WYCIAG UCHWALY

ZAL 01

ZAL 02

Dział: Z ostatnich dni

03 05 manifaOd 12 trwała dzisiejsza (5 marca) pikieta przed siedzibą PKP PLK S.A. Na miejscu pojawili się związkowcy z Federacji ZZP PKP oraz "Solidarności".

Pikieta była skutkiem zaniepokojenia obecną sytuacją w Spółce.

W swoim przemówieniu, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP powiedział, że  obecnie w PLK trwa konsekwentna dewastacja struktur organizacyjnych, która prowadzi do rozmycia odpowiedzialności, która może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Już teraz pod względem ogólnej liczby wypadków na kolei w Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Rumunii. Na polskiej kolei dochodzi aż do jednej piątej wszystkich wypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej.

Spółka nie dba o odpowiedni stan infrastruktury − zamiast remontować tory, wprowadza na nich ograniczenie prędkości, bądź awaryjne sterowania ruchem przy użyciu sygnałów zastępczych. Dzięki temu: 60 % linii kolejowych oraz ok. 35% rozjazdów eksploatowano tylko ze względu na ich wprowadzenie.

Przewodcznicący Stolorz jasno przedstawił postulaty protestujących:

ŻĄDAMY: podniesienia bezpieczeństwa na kolei, chcemy bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom,


DOMAGAMY SIĘ: podsumowania i rozliczenia restrukturyzacji jaka została przeprowadzona do obecnej chwili oraz przestrzeganie Porozumienia Partnerów Społecznych i zaprzestanie  prowadzenia fikcyjnego dialogu – DOŚĆ JUŻ okrągłych słów i deklaracji bez pokrycia.


CHCEMY: powstrzymania dalszego rozrostu Centrali Spółki, tworzeniu nowych stanowisk  dyrektorskich oraz dodatkowych struktur. WZROST zatrudnienia w Centrali nie przekłada się na efekty pracy. Zatrudnia się ludzi niemających elementarnej wiedzy na temat kolei, którzy nie rozumieją NAS − KOLEJARZY

ŻĄDAMY ZANIECHANIA:

    - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji,
    - centralizacji Spółki skutkującej ograniczeniem roli zakładów,
     -tworzenia nowej jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych(Kadry i Finanse),
    - zamiaru łączenia Sekcji Eksploatacji, tworząc w ten sposób wielkoobszarowe, trudne do zarządzania i reagowania na zdarzenia sekcje – molochy,

NIGDY NIE BĘDZIE NASZEJ ZGODY NA zwalnianie pracowników − KOLEJARZY, dzięki którym ta SPÓŁKA jeszcze istnieje,


ZAMIAST ICH DOCENIAĆ podejmuje się próby przenoszenia ich w inne oddalone nawet o kilkaset kilometrów miejsca pracy,


BĘDZIEMY BRONIĆ dotychczasowych ustaleń zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, nie zgadzamy się na zmianę tych zapisów. A groźby jego  wypowiedzenia spotkają się z naszą ostrą reakcją i gwarantujemy – nie będzie to jedynie pikieta.

Do protestujących wyszedł wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Andrzej Filip Wojciechowski, który zaprosił delegację pikietujących do budynku na rozmowę. Złożono pismo z postulatami, w spotkaniu uczestniczył także prezes Spółki Remigiusz Paszkiewicz.

Delegacja otrzymała z rąk Prezesa pismo, w którym zaprosił on pikietujących do rozmów.

Mamy nadzieję, że nie będą to kolejne obietnice, a faktyczne działania i że nie "przegadamy" poraz kolejny problemów, a naprawdę wreszcie je rozwiązemy.

 

03 05 manifa

Fot. Łukasz Derylak

Dział: Z ostatnich dni

03 03-APEL-page-001

03 03-APEL-page-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni