|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
piątek, 13 czerwiec 2014 08:06

Trwają rozmowy dotyczące podwyżek w PKP PLK

logo pkp plk

Trwają rozmowy z Zarządem PKP PLK w sprawie podwyżek. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji ze stroną społeczną.

Treść projektu:

 

1. Wprowadza się z dniem 01 czerwca 2014 roku podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna".

2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 37,52 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP, wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, na stan zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 01 czerwca  2014 r.

3. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki./

4.Ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z Regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczą we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).

5. Wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynosi nie mniej niż 25 zł dla każdego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Z podwyżek wyłącza się pracowników:
     1) pozostających w skutkach kar porządkowych, do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w danej jednostce organizacyjnej Spółki, o których mowa
w ust. 8;
        2) zatrudnionych po dniu 31 maja 2014 roku;
     3) w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kp, do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w danej jednostce organizacyjnej Spółki, o których mowa w ust. 8;
      4) znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w danej jednostce organizacyjnej Spółki, o których mowa w ust. 8;
        5) którzy na dzień 1 czerwca 2014 roku nie pozostają w stanie zatrudnienia w rozumieniu „Instrukcji w sprawie wewnętrznej sprawozdawczości statystycznej z zatrudnienia i wynagrodzeń w spółce  PKP S.A. i spółkach Grupy PKP” (przebywający na urlopach bezpłatnych, urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych itp.), z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Pracownicy , o których mowa w ust. 6 pkt. 5 mogą być objęci podwyżką wynagrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 8, w ramach środków na podwyżki przydzielonych jednostkom organizacyjnym Spółki.

8. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki zostaną uzgodnione przez kierowników jednostek organizacyjnych z zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie do 7 dni od przekazania limitu środków na podwyżkę wynagrodzeń.

9. Zawarte Porozumienie kończy wszystkie prowadzone spory zbiorowe w sprawie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Spółki, na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia.

10. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę w okresie 11 miesięcy br. wyniku finansowego, korzystniejszego niż zatwierdzony w Planie działalności Spółki na 2014 rok, Zarząd Spółki przeznaczy dodatkowe środki finansowe, stanowiące równowartość 8 % kwoty uzyskanej poprawy tego wyniku na nagrody dla pracowników, które będą wypłacane w uzgodnieniu z partnerami społecznymi do końca 2014 roku

 

 

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 06 czerwiec 2014 09:40

Rada Branżowa PKP PLK

05 06 RB PLKW dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK. Obrady poprowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady. Gośmi spotkania byli: Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji oraz Grzegorz Sokołowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych. W obradach uczestniczył także Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w Spółce. Trzeba powiedzieć, że zarówno wiceprezes, jak i dyrektor pod względem pr są do spotkań przygotowani znakomicie. Dyrektor Sokołowski zwrócił uwagę na podejmowane przez PLK działania na rzecz likwidacji luki pokoleniowej. Dotychczas otwarto 14 klas kolejowych, a od nowego roku szkolnego planowanych jest otwarcie kolejnych sześciu. Stanisław Stolorz, zadał jednak pytanie o to, jakie są perspektywy zatrudnienia dla młodych uczniów. Nie chodzi bowiem o to, żeby utworzyć teraz kilkadziesiąt klas i dać im nadzieje na zatrudnienie, a konkretne propozycje. Istnieje przecież prawdopodobieństwo, że absolwent szkoły nie pójdzie pracować do PLK, a np. DB. Niestety w zasadzie pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Miłym akcentem wczorajszego spotkania był fakt obchodzenia urodzin przez Wiceprezesa Wojciechowskiego, który z tej okazji otrzymał od Federacji ZZP PKP pamiątkowy obraz.

Rozmowa była emocjonująca, jednak nie przyniosła konkretnych rozstrzygnięć.

05 06 RB PLK 2 05 06 RB PLK 3

Obszerniejsza relacja pojawi się w kolejnym wydaniu "Naszych Spraw".

 

Dział: Z ostatnich dni

Prezentujemy podjętą przez Zarząd Główny Federacji ZZK PKP uchwałę, a także pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza

 

PISMO PLK

WYCIAG UCHWALY

ZAL 01

ZAL 02

Dział: Z ostatnich dni

03 05 manifaOd 12 trwała dzisiejsza (5 marca) pikieta przed siedzibą PKP PLK S.A. Na miejscu pojawili się związkowcy z Federacji ZZP PKP oraz "Solidarności".

Pikieta była skutkiem zaniepokojenia obecną sytuacją w Spółce.

W swoim przemówieniu, Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji ZZP PKP powiedział, że  obecnie w PLK trwa konsekwentna dewastacja struktur organizacyjnych, która prowadzi do rozmycia odpowiedzialności, która może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Już teraz pod względem ogólnej liczby wypadków na kolei w Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Rumunii. Na polskiej kolei dochodzi aż do jednej piątej wszystkich wypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej.

Spółka nie dba o odpowiedni stan infrastruktury − zamiast remontować tory, wprowadza na nich ograniczenie prędkości, bądź awaryjne sterowania ruchem przy użyciu sygnałów zastępczych. Dzięki temu: 60 % linii kolejowych oraz ok. 35% rozjazdów eksploatowano tylko ze względu na ich wprowadzenie.

Przewodcznicący Stolorz jasno przedstawił postulaty protestujących:

ŻĄDAMY: podniesienia bezpieczeństwa na kolei, chcemy bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom,


DOMAGAMY SIĘ: podsumowania i rozliczenia restrukturyzacji jaka została przeprowadzona do obecnej chwili oraz przestrzeganie Porozumienia Partnerów Społecznych i zaprzestanie  prowadzenia fikcyjnego dialogu – DOŚĆ JUŻ okrągłych słów i deklaracji bez pokrycia.


CHCEMY: powstrzymania dalszego rozrostu Centrali Spółki, tworzeniu nowych stanowisk  dyrektorskich oraz dodatkowych struktur. WZROST zatrudnienia w Centrali nie przekłada się na efekty pracy. Zatrudnia się ludzi niemających elementarnej wiedzy na temat kolei, którzy nie rozumieją NAS − KOLEJARZY

ŻĄDAMY ZANIECHANIA:

    - kolejnych zmian organizacyjnych w Centrum Realizacji Inwestycji,
    - centralizacji Spółki skutkującej ograniczeniem roli zakładów,
     -tworzenia nowej jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych(Kadry i Finanse),
    - zamiaru łączenia Sekcji Eksploatacji, tworząc w ten sposób wielkoobszarowe, trudne do zarządzania i reagowania na zdarzenia sekcje – molochy,

NIGDY NIE BĘDZIE NASZEJ ZGODY NA zwalnianie pracowników − KOLEJARZY, dzięki którym ta SPÓŁKA jeszcze istnieje,


ZAMIAST ICH DOCENIAĆ podejmuje się próby przenoszenia ich w inne oddalone nawet o kilkaset kilometrów miejsca pracy,


BĘDZIEMY BRONIĆ dotychczasowych ustaleń zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, nie zgadzamy się na zmianę tych zapisów. A groźby jego  wypowiedzenia spotkają się z naszą ostrą reakcją i gwarantujemy – nie będzie to jedynie pikieta.

Do protestujących wyszedł wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Andrzej Filip Wojciechowski, który zaprosił delegację pikietujących do budynku na rozmowę. Złożono pismo z postulatami, w spotkaniu uczestniczył także prezes Spółki Remigiusz Paszkiewicz.

Delegacja otrzymała z rąk Prezesa pismo, w którym zaprosił on pikietujących do rozmów.

Mamy nadzieję, że nie będą to kolejne obietnice, a faktyczne działania i że nie "przegadamy" poraz kolejny problemów, a naprawdę wreszcie je rozwiązemy.

 

03 05 manifa

Fot. Łukasz Derylak

Dział: Z ostatnich dni

03 03-APEL-page-001

03 03-APEL-page-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 03 marzec 2014 08:11

Rada Branżowa PKP PLK

02 28 RB PLK 02W dniu 28 lutego odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP PLK.Obrady poprowadziła Joanna Klekot, przewodnicząca Rady.

 

Gośmi spotkania było czterch przedstawicieli Spółki PKP PLK: Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji, Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekspoloatacji, Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa oraz  Grzegorz Sokołowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych.

Tematem spotkania było omówienie bieżących sytuacji w Spółce. Wiceprezes Wojciechowski zapowiedział częste wizyty przedstawicieli Spółki na Radzie Branżowej, aby poprawieć wewnętrzną komunikację. Obiecał także zaaranżowanie spotkania, na którym Zarząd przedstawiłby długoterminową strategię rozwoju PKP PLK S.A.

Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze "Naszych Spraw"

 

02 28 RB PLK 01   02 28 RB PLK 05 02 28 RB PLK 06 02 28 RB PLK 04 02 28 RB PLK 03

Dział: Z ostatnich dni

Max logo MIR blackPL pionowe Na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawił się komunikat dotyczący rozpoczęcia konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (WPIK) – dla inwestycji zgłaszanych w konkursie CEF w 2014 roku.

 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, na ciągach transportowych objętych programem, w taki sposób aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów, nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją. Realizacja tego celu ma doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz wzrostu liczby odprawianych pasażerów, a także zwiększenia wielkości masy towarowej przewożonej koleją na objętych programem ciągach.

 

Realizacja projektu została powierzona spółce PKP PLK, która w 2014 roku zgłosić ma 5 kluczowych inwestycji:

 

 

 

Łączna kwota inwestycji to ok. 8 mld złotych, z których 5,6 mld pochodzić będzie ze środków UE, 1,5 mld wygospodarowane zostanie z budżetu państw,a pozostałe 900 mln zostanie uzyskane z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjny.

 

Do pobrania:

- założenia projektu

 

Informacja dostępna na stronach MIR:

 

Prosimy o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub pisemnie na adres:

Departament Transportu Kolejowego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Chałubińskiego 4/6
00 - 928 Warszawa

Termin na wyrażenie opinii o projekcie wynosi 35 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Konferencja poświęcona projektowi odbędzie się 12 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dział: Z ostatnich dni

Rada Branżowa PLK, 11 XII 2013 rRada Branżowa PLK, 11 XII 2013 rRada Branżowa PLK, 11 XII 2013W środę 11 grudnia w siedzibie Federacji ZZP PKP zebrała się Rada Branżowa PLK. Głównym tematem spotkania była sytuacja pracowników w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w spółce PKP PLK.

Posiedzenie Rady otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Joanna Klekot. Nawstępie zebrani uczczili chwilą ciszy pamięć zmarłej niedawno Ludmiły Kalisty, członkini Rady Branżowej PLK.

Następnie J. Klekot przekazała informacje dotyczący najbliższych spotkań z dyrekcją firmy w sprawach istotnych dla wielkości zatrudnienia. W najbliższych dwóch tygodniach mają być przedstawione szczegółowe dane w tych kwestiach. „Otrzymałam jednak zapewnienie prezesa, że o proponowanych zmianach będziemy informowani z wyprzedzeniem, a kultura współpracy ze związkami zostanie zachowana”- powiedziała Joanna Klekot.

W posiedzenie udział wziął także wiceprzewodniczący FZZP PKP, Jan Piechel, który przedstawił najnowsze informacje dotyczące możliwych zmian prowadzonych w strukturze Grupy PKP, w tym m.in. systemu rekrutacji naczelników sekcji. Dodał, że plany zaprezentowane przez centralę PKP podczas sejmowej Komisji Infrastruktury 4 XII br. budzą obawy co do przyszłości kolei.

W dalszej części członkowie Rady omówili zasady postępowania w poszczególnych kwestiach pracowniczych np. wdrażanych w niektórych oddziałach procedur rejestracji rozmów z telefonów służbowych. Ustalono także powołanie zespołów roboczych do przygotowania końcowego stanowiska, które będzie przedstawiane władzom spółki PLK.

Na zakończenie przewodnicząca Joanna Klekot wspólnie z Janem Piechelem wszystkim obecnym serdeczne podziękowali za pracę i zaangażowanie w działalność Rady w 2013 roku i złożyli serdeczne życzenia świąteczne oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku.

Dział: Z ostatnich dni

Ministerstwo Transportu poinformowało na swojej stronie internetowej, że w związku ze skargami podróżujących na trasie Warszawa - Skierniewice, PKP Polskie Linie Kolejowe zostały zobowiązane do podjęcia wszelkich działań mających na celu wyegzekwowanie od wykonawców sprawnego i terminowego wykonywania prac modernizacyjnych.

"Każdy przypadek kursowania pociągu niezgodnie z rozkładem jazdy będzie dokładnie analizowany, a wynikające z tej analizy wnioski będą na bieżąco wdrażane w celu poprawy sytuacji w ruchu kolejowym, w szczególności na modernizowanych liniach kolejowych".

Pełny tekst komunikatu dostępny jest pod adresem: http://www.transport.gov.pl/2-482d4e0d266e3-1796629.htm

Dział: Z ostatnich dni