|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk
czwartek, 06 sierpień 2020 10:57

NSZZ Solidarność ‘80

PKP CARGO Śląski Zakład Spółki

do rąk Przewodniczącego - Pana Romana Ryszewskiego

Wezwanie przedsądowe

Wzywam Państwa organizację związkową do wyrażenia i zamieszczenia przeprosin wobec Pana Krzysztofa Czarnoty oraz wobec Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej.

Publikacja przeprosin, których treść podaję w dalszej części pisma, winna nastąpić na następujących stronach internetowych:

 https://solidarnosc80cargorybnik.pl

oraz

www.fzzk.pl.

w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania niniejszego wezwania. Minimalny rozmiar czcionki to 12 (dwanaście), interlinia 1.5 (półtora), zaś typ (rodzaj) czcionki winien odpowiadać dotychczas stosowanemu na tych stronach www. Przeprosiny winny zostać umieszczone w łatwo widocznym miejscu na każdej z tych stron www - tak, by po uruchomieniu witryn osoby z nich korzystające mogły się zapoznać z brzmieniem przeprosin w sposób bezproblemowy i bezpośredni (w szczególności bez konieczności klikania w link/odesłanie). Tekst przeprosiny należy utrzymywać
(zachować) przez okres 1 (jednego) miesiąca czasu liczonego od chwili poinformowania pełnomocnika drogą mailową (mój adres e-mail: w lewym górnym rogu pisma) o fakcie ich wprowadzenia na wymienione strony www.

Dodatkowo przeprosiny winny być opublikowane w najbliższym numerze Miesięcznika Związkowego Federacji ZZK NASZE SPRAWY - na trzeciej stronie periodyku. W tym wypadku parametry tekstu (m.in. czcionka) winny odpowiadać tym, które dominują w materiałach publikowanych w czasopiśmie.

Treść przeprosin:

„NSZZ Solidarność ’80 PKP CARGO Śląski Zakład Spółki wyraża szczere ubolewanie
i serdecznie przeprasza następujące osoby: 1) Pana Krzysztofa Czarnotę - będącego Członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A reprezentującym interesy pracowników, jak również 2) Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej - za opublikowanie informacji nieprawdziwych i godzących w dobra osobiste wymienionych osób. Nasz Związek (tj. NSZZ Solidarność ’80 PKP CARGO Śląski Zakład Spółki) w pełni świadomie i w złej wierze podał do publicznej wiadomości niezgodne z faktami informacje, jakoby Pan Krzysztof Czarnota (będący również Przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej) nie godził się na obniżenie należnego mu wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej o 10 (dziesięć) procent, a jednocześnie popierał rozwiązanie kryzysowe w postaci obniżenia wynagrodzenia pracownikom Spółki o 10 (dziesięć) procent. W rzeczywistości Pan Krzysztof Czarnota w pełni popierał redukcję swojego wynagrodzenia w wymienionej skali. Tym samym postępował etycznie oraz w sposób urzeczywistniający zasady solidarności i równego traktowania wszystkich osób zatrudnionych w Grupie PKP CARGO S.A.”.

***

            W przypadku braku spełnienia powyższego żądania, Pan Krzysztof Czarnota oraz Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej będą się domagać usunięcia skutków naruszenia ich dóbr osobistych przez Wasz Związek. Oprócz zobligowania Was do zamieszczenia przeprosin o treści jw. (również w prasie tradycyjnej: Gazeta Wyborcza oraz Rzeczpospolita), moi Mocodawcy wystąpią o zasądzenie sumy pieniężnej
w wysokości po 10.000 (dziesięć tysięcy) zł na cel społeczny, który sprecyzują w pozwie. Podstawę prawną dla takiego żądania daje im art. 24 par. 1 Kodeksu cywilnego.

Za:

 Krzysztofa Czarnotę

oraz

Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. (z/s w Warszawie) z/s
w Skarżysku-Kamiennej – ich pełnomocnik:

Radca prawny Rafał Kucharski (KR-1743)

……………………………….  

wtorek, 28 lipiec 2020 10:10

W poniedziałek, 27 lipca 2020 roku, w Warszawie, odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Miejscem obrad była główna sala widowiskowa Teatru „Ateneum”. W związku z obostrzeniami wciąż obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego Zjazd przeprowadzano z dochowaniem rygorów dla bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich jego uczestników. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Federacji ZZK został wybrany JAN PRZYWOŹNY. Także w pierwszej turze rozstrzygnęły się wybory na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji ZZK. Został nim HENRYK BRONK. Wiceprzewodniczącym pionu F-1, nadzorującym kolejowe przewozy towarowe, został ponownie MARIAN KOGUT. Wiceprzewodniczącym pionu F-2 (sprawy organizacyjne i infrastruktury kolejowej) został RADOSŁAW STRAKULSKI. Natomiast wiceprzewodniczącym Federacji ZZK pionu F-3 (przewozy pasażerskie) został z woli zdecydowanej większości delegatów KRZYSZTOF BĄCZEK.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY.

piątek, 17 lipiec 2020 07:32

W dniu 15 lipca 2020r. odbyło się spotkanie sygnatariuszy ZUZP z Prezesem spółki PKP PLK S.A. Ireneuszem Merchel i Panią Dyrektor Grażyną Blicharz, na którym obecni byli Kol. Joanna Klekot oraz Kol. Franciszek Stawiński z Rady Branżowej PKP PLK S.A. 

Ponadto Kol. Jan Piechel - członek Rady Nadzorczej spółki PKP PLK S.A. uzyskał informacje od Prezesa Ireneusza Merchel, że w związku z wprowadzeniem zapisów Tarczy Antykryzysowej 4.0, że nie są przewidziane zmniejszenia wielkości wypłat pracownikom odchodzącym na emeryturę tzw. "odprawy emerytalnej", która pozostanie wypłacana na dotychczasowych, obowiązujących w ZUZP zasadach.

czwartek, 16 lipiec 2020 08:08

W środę, 15 lipca 2020 roku, w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji ZZK. Przeprowadzono je w formie stacjonarnej na sali obrad a pozostała część członków Rady Krajowej FZZK była dostępna w formie wideokonferencji. Całość obrad odbywała się w czasie rzeczywistym. Jednak ponad 20 członków Rady Krajowej Federacji ZZK przyjechało do Warszawy, by wziąć bezpośredni udział w obradach. A poprowadził je przewodniczący Jan Przywoźny. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Krajowej Federacji ZZK z 26 marca 2020 roku dotyczącą przełożenia terminu odbycia X Krajowego Zjazdu Delegatów. Następnie sprawę jego przeprowadzenia w najbliższym czasie przedstawił przewodniczący Jan Przywoźny. Po dyskusji, przy dwóch głosach przeciwnych i jednym odrębnym zdaniu, Rada Krajowa FZZK podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w poniedziałek, 27 lipca 2020 roku, X Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji ZZK w Warszawie. Jednocześnie zadecydowano, że zostanie on przeprowadzony w formie stacjonarnej w Warszawie, w Teatrze „Ateneum”.

czwartek, 02 lipiec 2020 10:08

W dniu 22 czerwca 2020r. Przewodnicząca Rady Branżowa PKP PLK S.A. Kol. Joanna Klekot wystąpiła z pismem do Prezesa Ireneusza Merchel o przywrócenie zawieszonej premii uznaniowej dla pracowników spółki PKP PLK S.A.

W odpowiedzi Pan Prezes spółki PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel podziękował Kol. Joannie Klekot za interwencje i jednocześnie poinformował, że od 01 czerwca 2020r. zostanie przywrócona  premia uznaniowa. Ponadto Wiceprzewodniczący FEDERACJI ZZK Jan Piechel w dniu 30.06.2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. na zadane pytanie dotyczące zapisów ustawy Tarcza 4.0, która daje pracodawcy mozliwość zawieszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenia odprawy emerytalnej do kwoty w wysokości 26 tys. złotych, dostał odpowiedź że spółka PKP PLK S.A. nie przewiduje ograniczenia zatrudnienia ani obniżenia wynagrodzeń pracownikom i stwierdził również, że pracownicy odchodzący na emeryturę będą mieli wypłacaną odprawę emerytalno-rentową zgodnie z ZUZP .

czwartek, 02 lipiec 2020 08:41

W niedzielę, 14 czerwca b.r., – w kościele pod wezwaniem św. Karola Boremeusza na warszawskich Starych Powązkach odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji o pomyślność polskiej kolei. Jednocześnie uświetniła ona obchody 175 rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka (do Grodziska Mazowieckiego) Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Ich inicjatorem jest Marek Moczulski z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, a tym obchodom od początku patronuje Fundacja Grupy PKP.

Mszę św. koncelebrował Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński. Oprócz wiernych i kolejarzy uczestniczyli w niej: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, dwaj członkowie Zarządu PKP S.A., Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz, który jest też przewodniczącym Rady Fundacji Grupy PKP; prezesi spółek kolejowych: Ireneusz Merchel (PKP PLK S.A.) i Jacek Zawadzki (CS Natura Tour), dyrektor generalna Urzędu Transportu Kolejowego Małgorzata Kalata, członek Zarządu PKP Informatyka Radosław Zawierucha i przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny oraz przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji ZZK Okręgu Centralnego Przewozów Pasażerskich w Centralnym Zakładzie PKP Intercity Rafał Radomski.

Wśród pełniących przy ołtarzu służbę wyróżniał się poczet ze sztandarem Federacji ZZK, w skład którego wchodzili nasi związkowcy z Centralnego Zakładu PKP Intercity w Warszawie. Po mszy św. duża grupa uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowała cmentarnymi alejkami Starych Powązek do grobu Stanisława Wysockiego, polskiego inżyniera i projektanta „Wiedenki”, by oddać hołd budowniczemu pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wysłuchano krótkiej informacji o nim. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili jego pamięć. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci.

Strona 3 z 3