|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: cargo

poniedziałek, 30 sierpień 2021 08:45

PKP Cargo: Porozumienie

W dniu 27 sierpnia br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Dział: Z ostatnich dni

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy wyraziła swoje stanowisko do projektu Regulaminu Organizacyjnego PKP Cargo S.A.

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 08 październik 2020 07:11

Posiedzenie Rady Branżowej Cargo

W dniu 07.10.2020 r. w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej PKP CARGO S.A. Federacji ZZK.

Z ramienia Federacji ZZK w posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Jan Przywoźny oraz Wiceprzewodniczący Marian Kogut.

Przewodniczący Federacji poinformował, że brał udział w spotkaniu Zespołu Trójstronnego Kolejnictwa, na którym przedstawił sytuację PKP CARGO S.A. i Spółek Zależnych. Przewodniczący Rady Branżowej przekazał informacje ze spotkania Komitetu Strajkowego i spotkania w temacie zmian do ZUZP. Wiceprzewodniczący Federacji Marian Kogut przekazał zebranym propozycję zmian do ZUZP.

W drugiej części posiedzenia przybyli zaproszeni goście z Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. w osobach :

Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu

Piotr Wasaty – Członek Zarządu ds. Handlowych

Zenon Kozendra – Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

Prezes Czesław Warsewicz przekazał informacje o sytuacji w PKP CARGO S.A.

Według przekazanych informacji przewozy w Spółce wzrastają a stan Spółki się stabilizuje. Spółka głównie koncentrują się na przewozach intermodalnych. W związku z nadwyżkami pracowników w niektórych zespołach pracowniczych Spółka postara się uzupełnić zespoły w których brakuje pracowników.

Prezes Piotr Wasaty poinformował, że przygląda się pracy w Zakładach Pracy. Zadeklarował, że będzie się starał pozyskać nowych klientów i odzyskać przewozy, które utraciliśmy.

Prezes Zenon Kozendra skupił się na omówieniu propozycji zmian do ZUZP.

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 21 wrzesień 2020 15:20

Wystąpienie i Komunikat nr 3 MKP

W dniu dzisiejszym tj. 21 września 2020r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Z ramienia Federacji ZZK w punkcie dotyczącym sytuacji spółki głos zabierał Przewodniczący kol. Jan Przywoźny.

Przedstawiamy treść wystąpienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, który został przekazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Mamińskiego oraz Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

komunikat nr 3 MKP 1

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 21 wrzesień 2020 06:27

Porozumienie PKP Cargo

W dniu 18 września 2020r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

W związku ze spotkaniem Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił zawiesić organizowanie w dniu 21.09.2020r. pikiet protestacyjnych.

Dział: Z ostatnich dni

W dniu 16.09.2020 r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z Zarządem PKP CARGO S.A.

Niestety po raz kolejny Zarząd nie potrafił jasno przedstawić planu konkretnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Spółki.

W związku z powyższym Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny podtrzymuje decyzję o organizacji pikiet w dniu 21.09.2020 r.

Poniżej Komunikat nr 2 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

 

Komunikat MPK 2

Dział: Z ostatnich dni
piątek, 11 wrzesień 2020 10:28

Komitet Protestacyjny PKP Cargo

W dniu 10 września br. podczas spotkania trzech Central Związkowych został zawiązany Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny. 

W dniu 11 września br. został wydany Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego nr 1.

Komunikat MKP nr 1

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 27 sierpień 2020 10:56

Wybory do Rady Branżowej PKP CARGO

We wtorek 25 sierpnia br. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy  w Warszawie punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Branżowej CARGO. Przy prawie 100% frekwencji po spełnieniu wszelkich wymogów i zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej przewodniczący zakładowych i międzyzakładowych organizacji zakładowych dokonali wyborów władz i przedstawicieli Komisji Problemowych na najbliższą kadencje 2020-2024.

W obecności Przewodniczącego Federacji ZZK Jana Przywoźnego, który w obradach uczestniczył wspólnie z Wiceprzewodniczącymi – Marianem Kogutem i Radosławem Strakulskim zostały przeprowadzone wybory przewodniczącego Rady i czterech wiceprzewodniczących.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Rady Branżowej wybrany został Jarosław Ślepaczuk z Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach. Wiceprzewodniczącą Rady ds. organizacyjnych wybrana została Krystyna Klepacz z Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A w Katowicach. W kolejności przeprowadzonych w dalszej części wyborów sprawy i zagadnienia związane ze spółką PKP CARGO S.A w nowej kadencji znajdą się w kompetencjach Tadeusza Tumy z Północnego Zakładu Spółki w Gdyni. Zagadnienia spółek PKP Cargotabor sp. z o.o i PKP Cargoservice zostały powierzone Andrzejowi Gwoździowi wywodzącemu się z Tarnowskich Gór, zaś reprezentowanie Federacji ZZK w spółkach Cargo Terminale i Cargotor sp. z o.o Irenie Lachowskiej z Zakładu Centralnego PKP CARGO S.A w Warszawie.

W trakcie posiedzenia wyłonieni zostali również reprezentanci do Komisji Problemowych – Justyna Oniszczuk wybrana została do Komisji Forum Kobiet oraz Krzysztof Gniadek do Komisji BHP.

Po zamknięciu obrad przez prowadzącego Mariana Koguta zostało niezwłocznie zwołane pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady z udziałem Przewodniczącego Federacji i Wiceprzewodniczącego. Tematyka spotkania w całości została poświęcona na omówienie bieżących problemów zgłaszanych w ostatnich miesiącach przez pracowników spółek grupy PKP CARGO w szczególności zaś trudnej sytuacji finansowej i przewozowej oraz konsekwencjami jakie w jej wyniku ponoszą pracownicy.   

 DSC0060

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 06 sierpień 2020 10:57

Przedsądowe wezwanie do przeprosin

NSZZ Solidarność ‘80

PKP CARGO Śląski Zakład Spółki

do rąk Przewodniczącego - Pana Romana Ryszewskiego

Wezwanie przedsądowe

Wzywam Państwa organizację związkową do wyrażenia i zamieszczenia przeprosin wobec Pana Krzysztofa Czarnoty oraz wobec Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej.

Publikacja przeprosin, których treść podaję w dalszej części pisma, winna nastąpić na następujących stronach internetowych:

 https://solidarnosc80cargorybnik.pl

oraz

www.fzzk.pl.

w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania niniejszego wezwania. Minimalny rozmiar czcionki to 12 (dwanaście), interlinia 1.5 (półtora), zaś typ (rodzaj) czcionki winien odpowiadać dotychczas stosowanemu na tych stronach www. Przeprosiny winny zostać umieszczone w łatwo widocznym miejscu na każdej z tych stron www - tak, by po uruchomieniu witryn osoby z nich korzystające mogły się zapoznać z brzmieniem przeprosin w sposób bezproblemowy i bezpośredni (w szczególności bez konieczności klikania w link/odesłanie). Tekst przeprosiny należy utrzymywać
(zachować) przez okres 1 (jednego) miesiąca czasu liczonego od chwili poinformowania pełnomocnika drogą mailową (mój adres e-mail: w lewym górnym rogu pisma) o fakcie ich wprowadzenia na wymienione strony www.

Dodatkowo przeprosiny winny być opublikowane w najbliższym numerze Miesięcznika Związkowego Federacji ZZK NASZE SPRAWY - na trzeciej stronie periodyku. W tym wypadku parametry tekstu (m.in. czcionka) winny odpowiadać tym, które dominują w materiałach publikowanych w czasopiśmie.

Treść przeprosin:

„NSZZ Solidarność ’80 PKP CARGO Śląski Zakład Spółki wyraża szczere ubolewanie
i serdecznie przeprasza następujące osoby: 1) Pana Krzysztofa Czarnotę - będącego Członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A reprezentującym interesy pracowników, jak również 2) Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej - za opublikowanie informacji nieprawdziwych i godzących w dobra osobiste wymienionych osób. Nasz Związek (tj. NSZZ Solidarność ’80 PKP CARGO Śląski Zakład Spółki) w pełni świadomie i w złej wierze podał do publicznej wiadomości niezgodne z faktami informacje, jakoby Pan Krzysztof Czarnota (będący również Przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej) nie godził się na obniżenie należnego mu wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej o 10 (dziesięć) procent, a jednocześnie popierał rozwiązanie kryzysowe w postaci obniżenia wynagrodzenia pracownikom Spółki o 10 (dziesięć) procent. W rzeczywistości Pan Krzysztof Czarnota w pełni popierał redukcję swojego wynagrodzenia w wymienionej skali. Tym samym postępował etycznie oraz w sposób urzeczywistniający zasady solidarności i równego traktowania wszystkich osób zatrudnionych w Grupie PKP CARGO S.A.”.

***

            W przypadku braku spełnienia powyższego żądania, Pan Krzysztof Czarnota oraz Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. z/s w Skarżysku-Kamiennej będą się domagać usunięcia skutków naruszenia ich dóbr osobistych przez Wasz Związek. Oprócz zobligowania Was do zamieszczenia przeprosin o treści jw. (również w prasie tradycyjnej: Gazeta Wyborcza oraz Rzeczpospolita), moi Mocodawcy wystąpią o zasądzenie sumy pieniężnej
w wysokości po 10.000 (dziesięć tysięcy) zł na cel społeczny, który sprecyzują w pozwie. Podstawę prawną dla takiego żądania daje im art. 24 par. 1 Kodeksu cywilnego.

Za:

 Krzysztofa Czarnotę

oraz

Niezależny Związek Zawodowy Kolejarzy Spółki PKP CARGO S.A. (z/s w Warszawie) z/s
w Skarżysku-Kamiennej – ich pełnomocnik:

Radca prawny Rafał Kucharski (KR-1743)

……………………………….  

Dział: Z ostatnich dni
środa, 19 czerwiec 2019 11:58

Podwyżki w PKP CARGO - zawarto porozumienie!

Dobre wiadomości z PKP CARGO, gdzie zespół negocjacyjny Federacji ZZK parafował porozumienie (wraz z innymi organizacjami) z Zarządem w sprawie wdrożenia akcji awansowej.

0001

0002

Dział: Z ostatnich dni
Strona 1 z 11